Társadalmi egyeztetésen a 2020-1.1.2-PIACI KFI - Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása 2020-1.1.2 PIACI KFI

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét ösztönző pályázati konstrukcióját. A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása" elnevezésű, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívás tervezetten 2020. II. negyedévében fog megnyílni 40,88 milliárd Ft keretösszeggel. A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 130-150 darab.

A pályázati felhívás kiemelt célja a jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, piaci alapon hasznosítható termékek, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztésének támogatása

Lássuk a pályázat részleteit:

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

Milyen feltételekkel pályázhat 2020-ban a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatra?


PÁLYÁZAT CÉLJA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék2, technológia3 vagy szolgáltatás4kifejlesztésére irányuljanak;
 • a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A pályázat keretében „A" és „B" alprogram kerül meghatározásra.

„A" alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B" alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások észszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek

 • 113, 114, 116, 117, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá és
 • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek

 • 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézményként és

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek

 • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek5.

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek

 • 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek és
 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás sem az „A" sem a „B" alprogram esetében nem pályázhat.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • I. Kísérleti fejlesztés9:

Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.

Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által a helyzet- és piacfelmérés tárgyában kiállított tájékoztatáshoz vagy árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

 • III. Eszközbeszerzés
 • IV. Immateriális javak beszerzése
 • V. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • VI. Projekt koordinációs tevékenység
 • VII. Közbeszerzési tevékenység
 • VIII. Piacra jutási tevékenység
 • IX. Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A" alprogram esetén minimum 12 - maximum 36 hónap, a „B" alprogram esetén minimum 24 - maximum 48 hónap

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:

 • az „A" alprogramban minimum 100 millió Ft - 150 millió Ft konzorcium esetén - és maximum 400 millió Ft.
 • a „B" alprogramban minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

A kedvezményezettet 3 év fenntartási kötelezettség terheli. A nagyvállalatot – amennyiben regionális beruházási támogatás kategória keretében igényel támogatást – 5 év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a regionális beruházási támogatást úgy a teljes konzorcium vonatkozásában 5 év a fenntartási kötelezettség.

Az alábbiakban részletezett feltétel vállalása kötelező

A vállalkozás vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele14 a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

Az alábbiakban részletezett feltétel vállalása választható

A vállalkozás vállalja, hogy a kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámát a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartja, vagyis a fenntartási időszak végéig a vállalkozás K+F foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában (bázis érték) fennálló létszámhoz képest.

K+F személyi állománynak minősül a kutató-fejlesztő helyeken foglalkoztatott, munkaidejük legalább 50%-át munkaidő-nyilvántartással is igazolhatóan tudományos kutatásra és fejlesztésre fordító dolgozók átlagos statisztikai létszáma. A K+F létszámadatok számítása során csak a felsőfokú (kutató, fejlesztő), valamint a középfokú (kutatás-fejlesztési segédszemélyzet, technikus), a projekt szakterületéhez kapcsolódó végzettséggel rendelkező, foglalkoztatottak által betöltött kutató-fejlesztő, vagy kutatás-fejlesztési segédszemélyzeti/technikusi személyt vehető figyelembe.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási határideje: 2020. május 22. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől várhatóan 2020. augusztus 31-ig lehetséges.

A támogatói döntés várható ideje: 2020. IV. negyedév.

Egyéb vissza nem térítendő kutatás-fejlesztési pályázati lehetőséget keres vállalkozása számára?

Tekintse meg további K+F illetve innovációs témájú pályázati bejegyzéseinket !

Íme egy kis ízelítő legérdekesebb kutatás-fejlesztési és innovációs témájú bejegyzéseinkből:

Kutatás-fejlesztési pályázatok vállalkozásoknak 2020-ban

Fejlesztési projektet tervez? – Pályázati lehetőségek 2020-ban!

KKV START innovációs pályázat 2020

Társadalmi egyeztetésen a KKV START INNOVÁCIÓ pályázat

uniós K+F pályázatok feltételei

Tőlünk kérdezték a K+F vállalással kapcsolatban

K+F vagy innováció? Mi egyáltalán a különbség és miért fontos ez pályázati szempontból?

K+F vagy innováció? Mi egyáltalán a különbség és miért fontos ez pályázati szempontból?

Bujdosó Ilona
Bujdosó Ilona

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nemzetközi gazdaság és gazdálkodás alapszakán végeztem 2011-ben, majd munka mellett tanulmányaimat nemzetközi pénzügy és kontrolling mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2015-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél kezdtem munkámat, ahol 4 éves tapasztalatra tettem szert elsősorban a hazai/nemzetközi innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában, a régió innovációs folyamatainak szerveződésében.

2014 ősze óta dolgozom a Vanessia Magyarország Kft-nél, ahol tanácsadóként nyújtok segítséget a cég partnerei számára.

Szakterületeim: kutatás-fejlesztés, innováció, gazdaságfejlesztés

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/109 mellék    (+36 20) 400-4419    ilona[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.