Kiegészült a GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram - Már forgóeszközre is igényelhető a 0%-os hitel!

GINOP-8.3.5-18 kódszámú „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram már forgóeszközre is

Ahogy azt korábban előrejeleztük megjelent a GINOP-8.3.5-18 kódszámú „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram" módosított termékdokumentációja 2020.06.12-i hatállyal. A legfontosabb módosítás, hogy a felhívás kiegészült egy B hitelcéllal, melynek keretében immár forgóeszközre is igényelhető a 0%-os hitel.

Lássuk a részleteket:

A HITELPROGRAM CÉLJA

 • „A" hitelcél
  A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

 • „B" hitelcél
  A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG

 • „A" hitelcél – Éven túli beruházási kölcsön 161,673 milliárd Ft
 • „B" hitelcél – Éven túli forgóeszközkölcsön 68,403 milliárd Ft

KÖLCSÖN ÖSSZEGE

 • „A" hitelcél Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF
  Kezdő vállalkozások, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet. Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen értendő.

 • „B" hitelcél Minimum 1 millió HUF – Maximum 300 millió HUF
  Kezdő vállalkozások nem vehetik igénybe és az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.

KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE

A devizabelföldinek minősülő, Magyarország székhellyel, telephellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.

„A" hitelcél esetében nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.

„B" hitelcél esetében kezdő vállalkozások nem vehetnek részt a hitelprogramban, elvárás minimum 2 lezárt gazdasági év.

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

A kölcsön felhasználása a Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén lehetséges.

„B" hitelcél esetében a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz finanszírozása is támogatható azzal, hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre vagy annak érdekében merül fel.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

 • „A" hitelcél esetében:
  • új tárgyi eszköz beszerzése (pályázat mellékletét képező VTSZ lista alapján),
  • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható, összköltség max. 20%-a)

 • „B" hitelcél esetében:
  • készletbeszerzés költségei (csökkentve az elfekvő készletértékkel),
  • működési költségek finanszírozásának költségei (Az egyes számlaosztályokban lévő tételekre elszámolható költségek nem haladhatják meg az utolsó lezárt pénzügyi év, éves beszámolójában adott számlaosztályban elszámolt költségek értékét. Termelő vállalkozások esetében nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 50%-át, szolgáltatást végző vállalkozások esetében 100% is lehet)
  • kereskedelmi tevékenységből származó követelések, amelyek 30 napnál nem régebbi, kiszámlázott, teljesített követelések
  • egyéb termeléshez szükséges költsége
  • nyersanyagok beszerzési költségei
  • igénybe vett szolgáltatások értékei
  • munkaerő költségek (kivéve távmunka)
  • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek

SAJÁT FORRÁS

 • „A" hitelcél esetében a minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

 • „B" hitelcél esetében a saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.

KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK

„A" és „B" hitelcél esetében

A kamat 0%, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámolásra. A hitelkonstrukció a szokásos késedelmi kamat mértékkel rendelkezik. Egyéb felszámítható költségek és díjak: harmadik félnek fizetendő (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj).

FUTAMIDŐ, RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐ, TÜRELMI IDŐ, PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 • „A" hitelcél
  A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig. A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A futamidők a lehetséges türelmi időt (rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap) és/vagy rendelkezésre tartási időt (min. 3 hónap és max. 12 hónap) is tartalmazzák. A projekt megvalósításának határideje a szerződéskötést követő 9 hónap (indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható).

 • „B" hitelcél
  Futamidő a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap. A futamidő a lehetséges türelmi időt (max. 24 hónap) és/vagy rendelkezésre tartási időt (max. 12 hónap) is tartalmazza. A forgóeszköz/működési költségek finanszírozását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) 12 hónapon belül be kell fejezni.

TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE

„A" és „B" hitelcél esetében

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, esedékessége a tárgyhónap 15. napja (ha az nem munkanap, akkor a következő nap).

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE

„A" hitelcél

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni!

 • a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
 • immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • jogi személy készfizető kezessége,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

„B" hitelcél

 • 1 000 000Ft – 25 000 000 közötti hitelösszeg esetében:
  gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes személy készfizető kezessége vagy az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.

  Elfogadható biztosítékok:
  • ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig)
  • fizetési számlakövetelésen alapított óvadék
  • hitelintézet által vállalt garancia

 • 25 000 000Ft – 300 000 000 közötti hitelösszeg esetében:
  Minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20%-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva és gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes személy készfizető kezessége vagy az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva. Elfogadható biztosítékok az előző pontban felsoroltak.

EGYÉB FELTÉTELEK „B" HITELCÉL ESETÉBEN

A hitelprogram keretében kétszeri alkalommal igényelhető igénylésenként maximálisan a hitelösszeg 50%-át elérő előleg. A második előleg lehívását megelőzően a már igénybe vett előleg összegével maradéktalanul el kell számolni

A hitel futamideje alatt a Végső Kedvezményezettnek minden évben igazolnia kell, hogy a tárgyévben a hitel aktuális összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/ vagy működési költségre fordította. Ennek igazolási módja elsődlegesen az éves beszámoló, eredménykimutatás / SZJA bevallás és szöveges kiegészítés MFB Pont részére történő benyújtása, a szöveges kiegészítésben megfelelő részletezettséggel kell szerepeltetni a fennálló hitel felhasználásának alátámasztását. Amennyiben a költések összege a forduló napon nem éri el az aktuális kölcsön kitettségének összegét, a különbözetet kötelező előtörlesztés formájában vissza kell fizetni

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Választható támogatási forma a de minimis (csekély összegű) támogatás és Átmeneti támogatás.

HITELPROGRAMON ALAPULÓ HITELKÉRELEM KOMPLEX MENEDZSMENTJE

Cégünk a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó kedvezményes hiteltermék kérelmének komplex menedzsmentjét ellátja Ügyfeleink részére, mely magában foglalja:

   • termékismertetési tevékenység
   • tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben
   • hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése
   • üzleti terv elkészítése
   • hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a hitelt nyújtó szervezet számára
   • segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez
   • hitel teljes futamideje alatti tanácsadás

Hitelprogram keretében 2020. december 31-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. A kérelmek elbírálása benyújtási sorrendben történik!

 Bármilyen további kérdéssel, szakmai előminősítéssel kapcsolatban keresse pályázati kapcsolattartóját, vagy lépjen kapcsolatba velünk központi elérhetőségeink bármelyikén.

A hitelprogramról készített rövid tájékoztatónkat innen tudja letölteni: GINOP-8.3.5-18 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

Egyéb vissza nem térítendő hitellehetőséget keres vállalkozása számára?

Tekintse meg további visszatérítendő támogatást biztosító pályázati bejegyzéseinket!

Íme egy kis ízelítő legérdekesebb hitel témájú bejegyzéseinkből:

Energiahatékonysági célú beruházások esetén igényelhető adókedvezmény

Sok cég választ kockázatos hitelt, holott számos olcsóbb és biztonságosabb megoldás is elérhető

Napelem mint pénzügyi befektetés

Csaknem 14 százalékkal nőtt a vállalati hitelállomány

 

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést? Nem szeretne lemaradni a jövőben adódó hasonló lehetőségekről?

Iratkozzon fel heti ingyenes tájékoztató hírlevelünkre, melyben értesítjük Önt a várható és aktuális támogatási lehetőségekről, fejleményekről, egyéb aktuális pályázati hírekről, segítünk Önnek értelmezni a felhívások gyakran kesze-kusza feltételrendszerét. Ha feliratkozik, hetente 1 hírlevélre számíthat tőlünk és szigorúan semmi spam!

 

Szántó Petra
Szántó Petra

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar kereskedelem és marketing alapképzési szakán 2014-ben szereztem meg közgazdász diplomámat. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok marketing mesterképzésen.

Mindig érdeklődtem az élelmiszeripar működése iránt, főként ebből az indíttatásból végeztem el alapképzésemmel párhuzamosan két év alatt egy sütő- és cukrászipari technikusi képzést. Tanulmányaim alatt és után több cukrászipari üzemben, pékségben volt lehetőségem megfigyelni a folyamatokat, felfedezni az ipar működését; valamint szakoktatóként is kipróbáltam magam.

A Vanessia Kft. csapatához 2014 őszén csatlakoztam, az azóta eltelt idő alatt több vállalkozásnak segítettem külföldi kiállításon való részvételben, termelési kapacitásuk növelésében (gazdaságfejlesztés); valamint energetikai korszerűsítést eredményező projektekben is részt vettem.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/120      (+36 30) 335-2482       petra[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.