Pályázat Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítására és működtetésére

 

Figyelem: A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

PÁLYÁZAT CÉLJA

A felhívás fő célja, hogy elsősorban a versenyszféra átlagánál alacsonyabb keresetű munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére, a saját vállalkozásaik, illetve beszállítóik és kapcsolt vállalkozások foglalkoztatásában álló munkavállalóinak (külső munkavállalók) tudásának folyamatos fejlesztésére.

További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több belső és külső munkavállaló, illetve a betöltetlen állásaikra felvehető álláskeresők, közfoglalkoztatottak és inaktívak képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek ,különös tekintettel azon megyék esetében, ahol jelentős a munkaerő-tartalék.

A Vállalati Képző Központok rendszere kísérleti jelleggel kerül kialakításra, alapvetően nagyvállalatok bázisán. A beavatkozás várt hatása a beszállító partner vállalatok eddig elmaradó versenyképességének növelése, az Ipar 4.0 kihívásainak megfelelő fejlesztési-képzési környezet kialakítása a GINOP-6.1.8 program terhére.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 9 000 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-90 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100.000.000 Ft, maximum 600.000.000 Ft az alábbiak szerint:

 • 135 fő képzésbe bevont személy esetén 100 000 000Ft
 • efölött minden egyes képzésbe bevont fővel 740 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

Az igényelt támogatás legalább 60% a képzések végrehajtásához szükséges, következő tevékenységekre kell fordítani: a képzések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges költségek, a képzésekhez kapcsolódó szakértői és egyéb szakmai szolgáltatások költsége. A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 100 %
 • Képzési támogatás esetén 50%
 • Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 60%

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása

 • belső képzésként vagy
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettség- és kompetenciamérést és annak előkészítését. A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés lefolytatása szükséges. A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső munkavállalókat, valamint a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

 • beszállítók munkavállalói;
 • kapcsolt vállalkozások munkavállalói;
 • egyéb vállalkozások munkavállalói;
 • a bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott;
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben, nem részt nem vevő, foglakoztatásban nem álló fiatalokat is).

A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra vagy a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projektek keretében a regisztrált álláskeresők képzésben történő részvételt segítő támogatásban részesülhetnek.

b) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feladatok ellátása, szakmai megvalósító biztosítása, együttműködés a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás kedvezményezett konzorciumával. c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is (amennyiben releváns)
 • képzési és foglalkoztatási terv készítése a munkavállalói és munkáltatói igények figyelembe vételével,

b) Képzések megvalósításának előkészítése

 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag, kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett;
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmenedzser, pénzügyi menedzser biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) A Vállalati Képző Központok létrehozásához, működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

 • Képzési tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen, építési engedélyhez nem kötött infrastrukturális fejlesztések (eszközbeszerzés, épület-átalakítás, -felújítás) megvalósítása.

e) Képzésbe vont külső személyek foglalkoztatása

 • A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a GINOP 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra c. vagy a GINOP -5.2.1-15 c Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel. A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek képzésének a saját munkavállalókkal közös képzési csoportban kell megvalósulnia.

f) Munkahelyi mentor alkalmazása

 • Amennyiben a támogatást igénylő álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül foglakoztat, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A mentor lehet szakmai megvalósító is.

KÖTELEZŐ VŰÁLLALÁSOK

Képzésbe bevont munkavállalók személyek száma

 • 100 000 000 Ft támogatási igény esetében 108 fő saját munkavállaló 27 fő külső munkavállaló
 • 100 000 000 Ft felett minden bevont belső vagy külső munkavállaló után 740 000 Ft-tal növekedhet a támogatási összeg.

Külső munkavállalók, vagy a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek

 • a képzésbe vont saját munkavállalók min. 20%-a

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

 • a képzésben résztvevők min. 5%,

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

 • a képzésben résztvevők min. 80%-a, amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 6. értékelési szempont alapján tett, a fenntartási időszakra vonatkozó vállalás teljesítése

 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződésben, együttműködési megállapodásban (amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat) foglalt tanulói létszám

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak, és
 • amelyek a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében 150 000 000 000 Ft nettó árbevételt értek el, és az átlagos statisztikai állományi létszám elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében. A partner- vagy kapcsolt vállalkozások pénzügyi és létszám adatait vállalkozásonként, külön-külön kell számítani a fenti aa) és ab) pont szerinti elvárásoknak való megfelelés vizsgálatakor.
 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési és foglalkoztatási terv megfelelőségéről

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 27-től két szakaszban április 27. 12.00 óráig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2018. február 28. – 2018. március 30. 12.00 óráig.
 • 2018 április 2. – 2018. április 27.12.00 óráig.
Vanessia Kft
Vanessia Kft

A Vanessia Kft. 11 éves múltra tekint vissza a pályázati tanácsadói piacon. A magyarországi tanácsadói tevékenységet 2011-ben átvette a Vanessia Magyarország Kft., míg a Vanessia Kft. a frissen csatlakozó új tagállamokban indított szakmai tevékenységért felel. Cégeink a 2015-ös pályázati szezon elejére több mint 2.800 sikeres pályázat elkészítésében, menedzselésében vettek részt. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az ötletekből, elképzelésekből, vágyakból a valós lehetőségeknek megfelelő, sikeres projektek szülessenek. Szakembereink a projektgenerálástól a zárójelentések és elszámolások beadásáig ügyfeleink segítségére vannak; ennek köszönhetően az elmúlt 3 év átlagában sikerarányunk 90% feletti.

Jelenleg 16 főállású tanácsadó, 14 projektmenedzser és 8 külsős szakember adja tevékenységünk szakmai alapját. Működésünk kiterjed az ország egész területére, irodáink Budapesten, Pécsett és Debrecenben találhatóak.

Célunk és küldetésünk a magyarországi köz- és vállalkozói szféra szereplőinek minél szélesebb körű tájékoztatása, naprakész, pontos információkat kívánunk szolgáltatni az uniós és hazai pályázatokról, felkészíteni őket a sikeres pályázásra. Szakértői tevékenységünkkel ügyfeleink számára értékes, a gyakorlatban is jól hasznosítható megoldásokat biztosítunk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 (+361) 319-2707           (+36 1) 319-2702          vanessia[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.