Acquis communautaire: közösségi vívmányok. Az Európai Unió jogszabályainak összessége. Az új belépőknek vállalniuk kell, hogy a csatlakozás pillanatától vagy hosszabb-rövidebb átmeneti idő után átveszik és alkalmazzák ezeket.

Addicionalitás elve: Az Európai Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállam strukturális kiadásait, hanem, épp ellenkezőleg, ki kell egészíteniük egymást. Ugyanígy az Alapok és a tagállam együttes támogatásai sem helyettesítheti a Pályázók önerős kiadásait, csak kiegészíthetik azokat.

Agrártevékenységek diverzifikációja
: kiváló minőségű, adott tájegységre jellemző, piaci réseket betöltő egyedi élelmiszer és nem élelmiszer termékek kis léptékű előállításának, feldolgozásának fejlesztése.

Aláírási címpéldány:
meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolatát is.

Alapkutatás:
olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.

Alkalmazott kutatás:
Ld. ipari

Államháztartási alrendszer:
2010. január 1-je óta a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami pénzalapok a központi alrendszer részét képezik, azaz az államháztartás két alrendszerből áll: központi alrendszerből és az önkormányzati alrendszerből. Az önkormányzati alrendszer további 3 részre válik szét: a helyi és a nemzetiségi önkormányzatokra és az általuk irányított költségvetési szervekre; a jogi személyiségű társulásra, többcélú kistérségi társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre; továbbá a térségi fejlesztési tanácsra és az általa irányított költségvetési szervekre. A központi alrendszer részeit az állam, a központi költségvetési szerv, továbbá a köztestület és az általa irányított költségvetési szerv alkotja. Az állami rész elkülönített állami pénzalapokból és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból áll, mely utóbbi az egészségbiztosítási alapot és a nyugdíjbiztosítási alapot foglalja magába.

Állami támogatás:
A Római Szerződés 87. cikke szerint állami támogatásnak minősül az a támogatás, amely állami forrásból származik,- meghatározott vállalatot vagy áru termelését előnyben részesíti, torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A fenti kritériumok mindegyikének megfelelő állami támogatások csak kivételes és indokolt esetben  egyeztethető össze a közös piaccal

Árbevétel:
a támogatási szerződésben megfogalmazottak szerint ezen belül - határon belüli (azaz  hazai) - határon túli - intra kereskedelemből (EU tagországok közötti kereskedelemből) eredő - EU tagországokon kívüli kereskedelemből eredő bevétel

Audit:
a végrehajtástól független tevékenység. Célja, hogy a (belső vagy külső) ellenőr képes legyen kifejteni független véleményét arról, hogy egy szervezet tevékenységét az előre meghatározott ismérvek alapján végezték-e el.

Azonnali beszedési megbízás
: közismertebb nevén inkasszó egy olyan közvetlen beszedési mód, amely a partnerével való megegyezés és tőle származó felhatalmazás alapján a GIRO rendszeren keresztül lehetőséget biztosít azonnali beszedés kezdeményezésére üzleti partnereiktől.

Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás:
a támogatási szerződés kedvezményezettjének számlavezető pénzintézete által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy a minisztérium - mint jogosult - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§, (4) bek. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról beszedje. Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik - külön jogszabály alapján - nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, ill. olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§, (2) bek. f. pontja]

Bankgarancia:
a támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a bankgarancia kedvezményezettjének (a Támogatónak) a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

Barnamezős beruházás
: Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

El subsistema de autogobierno se divide a su vez en tres partes: el autogobierno local y nacional y los órganos presupuestarios que se rigen por ellos; asociaciones con personalidad jurídica, asociaciones microrregionales multifuncionales y órganos presupuestarios gestionados por ellas; así como el consejo de desarrollo regional y sus órganos presupuestarios subordinados. En este complejo sistema, la compra de medicamentos online, como por ejemplo el pedido de Viagra online, abre nuevas posibilidades en el abordaje de la atención sanitaria y el tratamiento de los síntomas de la disfunción eréctil. Las partes del subsistema central están formadas por el Estado, la autoridad presupuestaria central, así como por la autoridad estatal y la autoridad presupuestaria controlada por este. La parte pública consta de fondos gubernamentales separados y fondos financieros de seguridad social, el último de los cuales incluye un fondo de seguro médico y un fondo de seguro de pensiones y, por lo tanto, brinda a los ciudadanos acceso a servicios en línea que les permiten obtener fácil y cómodamente los medicamentos que necesitan.

  • a területen építmény/épület található meg,
  • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
  • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
  • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:
  • Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy
  • Különleges terület (ezen belül kizárólag: ƒ oktatási központok területei, vagy ƒ egészségügyi területek, vagy ƒ a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy ƒ honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy ƒ hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy ƒ mezőgazdasági üzemi terület)
  • Közlekedési és közműterület, (ezen belül kizárólag: ƒ közlekedési építmények ƒ igazgatási épület).Belső piac (egységes piac):
A belső piac olyan belső határok nélküli térséget jelent, amelyen belül megvalósul az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. A közös piacnál magasabb integrációs fokot jelöl, amikor a vámok és mennyiségi korlátozások megszüntetésén túl az egyéb, nem vámjellegű korlátokat is felszámolják.

Beruházás:
A 2000. évi C. törvény szerint beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés). Továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligény bevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. A 280/2003 (XII.31.) Korm. rendelettel módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet szerint jelentősebb vállalati beruházásnak minősül az a beruházási projekt, amelynek elszámolható költsége legalább 500 millió forint, de nem minősül nagyberuházásnak.

Beszámolási kötelezettség
: a kedvezményezettnek a fejlesztés előrehaladásáról jelentést kell készítenie a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására. Adatszolgáltatási kötelezettségének ez „előrehaladási jelentés” formanyomtatvány postai úton történő benyújtásával tesz eleget.

BUBOR: 
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: BUBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

CAP:
Közös Agrárpolitika (KAP)

Cassis de dijon:
Az Európai Bíróság 1979-ben tárgyalt esete alapján egy tagországban jogszerűen gyártott és forgalmazott terméket minden korlátozás nélkül lehet egy másik tagállamban forgalomba hozni. Ezt az elvet nevezik a termelési szabványok kölcsönös elismerésének, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósulhasson a négy szabadság egyike, a termékek szabad áramlásának elve. 

Cégkivonat:
A cégkivonat a cégek „személyi igazolványa”. A Ct.-ben meghatározott, állami szervek által vezetett cégjegyzékből származó, a kiadás pillanatában hatályos adatok összessége. Információt szolgáltat a cég székhelyéről, telephelyeiről, fióktelepeiről, létesítő okiratáról, a tevékenységéről, a cég jegyzett tőkéjéről, képviselet módjáról, képviseletre jogosultak adatairól, könyvvizsgálók adatairól, jogelőd cégek adatairól, a statisztikai számjelről, adószámról, jogutód cégek adatairól, pénzforgalmi jelzőszámáról, elektronikus elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, tagok adatairól.

Cégszerű aláírás:
A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.

Célkitűzés (objective):
A pályázónak (konzorciumnak) a projektjavaslat megvalósításával elérendő alapvető céljai.

Célterület:
Bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. oktatás, kiadványkészítés, információ szolgáltatás). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.

Control:
Olyan ellenőrzés, ítéletalkotás, amely előre ismert és tisztázott általános kritériumok, és szabványok alapján jön létre.

Csőd:
Az 1991. évi XLIX. törvény szabályozza a csődeljárást, a felszámolási eljárást és a végelszámolást. Ennek rendelkezései szerint: A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

Diverzifiáció:
a kockázat csökkentésére irányuló magatartás a portfólió (értékpapírok, vállalati üzletágak stb.) bővítése révén. Célja a kockázat és a veszteség realizálásának minimalizálása, mely sajnos általában a várható hozamok csökkenésével jár együtt.

De minimis támogatás: BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE
szerint kapcsolt vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Fúzió, felvásárlás és szétválás esetén a korábbi vállalkozásnak nyújtott de minimis támogatást figyelembe kell venni! A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény.
E jogcímen azonban nem részesülhetnek támogatásban az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek. Mivel e támogatás nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, és nem torzítja a versenyt, így nem vonatkozik rá az előzetes bejelentési kötelezettség.

Domain név: tartománynév vagy domén név. A domén a számítógépek (kiszolgálók) azonosítására szolgáló névtartomány. Az internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója, ún. IP-címe van. A doménnevek valójában ezen nehezen megjegyezhető IP-címeket teszik könnyen megjegyezhetővé, egyben egyedivé.

EBRD:
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank of Reconstruction and Development)

ECU: 
Európai elszámolási egység; az Európai Monetáris Rendszer keretében 1979-ben létrehozott közös (ún. kosárelszámolási) egység (European Currency Unit)

EFOP
: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. Az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

EGT
: Európai Gazdasági Térség.  Az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által létrehozott intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának  kiterjesztése azoknak az országoknak a piacgazdaságával, amelyek nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében tagként részt venni.  A közös piac négy szabadsága a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgása, melyek megteremtik a tagok közötti szabad versenyt. Az Európai Gazdasági Térség tagjai az Európai Unió tagállamai, továbbá az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai közül: Izland, Norvégia és Liechtenstein.  Az EFTA negyedik tagja, Svájc az Unió piacához kétoldalú szerződésekkel kapcsolódik.

Egyéb (támogatási) forrás:
Egyéb (támogatási) forrás a hazai központi-, vagy önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a területfejlesztési tanácsok) által nyújtott pénzeszköz

Egységes Európai Okmány:
Az EK addigi alapszerződéseit nagymértékben továbbfejlesztő okmány, mely maga is az EK egyik elsődleges jogforrása. 1986-ban írták alá, 1987. július 1-jén lépett hatályba. Az egységes jelző arra utal, hogy az EK és az 1969 óta folyó európai politikai együttműködés kereteit egyaránt szabályozza.

Egységes programozási dokumentum:
Olyan egységes dokumentumot jelent, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá, és amely ugyanazt az információt tartalmazza, mint amely a közösségi támogatási keretben és az operatív programban található

Elbírálásból való kizárás:
a döntéshozó által adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.

Ellenőrzési hatóság
: mind a Pályázótól, mind az Irányító Hatóságtól, mind az Igazoló Hatóságtól független hatósági szerv, melynek célja, hogy a szervezetek hatékonyan és jogszerűen működjenek együtt.

Eljárásrend:
a Támogatónak, illetve Megbízottjának a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával   kapcsolatos eljárási cselekményeinek összességét értjük.

Előleg:
folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó az előleg iránti kérelmet a pályázati űrlapon külön sorban összegszerűen jelezte, részletesen indokolta, a támogatás ennek figyelembe vételével került jóváhagyásra, és a támogatási szerződés ezt tartalmazza.

Elsődleges beszállító:
a gyártó azon beszállítója, amelynek felelőssége a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjed, a gyártási vagy az összeszerelési fázis során alkatrészeket és részegységeket gyárt, szerel össze vagy szállít a gyártó részére; mint ipari partnert gyakran a modell kifutásáig tartó szerződés köti a gyártóhoz; a beszállító szolgáltatást is nyújthat a gyártó részére, különösen logisztikai szolgáltatást, mint például beszállítói központ működtetése

Elszámolható költségek:
Azon – adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő – kiadások, amelyek a projekt során elszámolhatók. Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati útmutató tartalmazza. Az elszámolható költségeket felmerülését megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

Építmény:
a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

Eredmény (deliverable):
olyan műszaki leírás, publikáció, prototípus stb., amelyet a pályázó (konzorcium) a KPI-nak egy-egy munkaszakasz befejeztével átad, ill. bemutat, és amellyel kézzelfogható, ellenőrizhető módon igazolni tudja, hogy a szerződésben vállaltakat teljesítette.

Eredményesség:
egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. (A 280/2003 (XII.31.) Korm. rendelettel módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet

Érték a pénzért (value for money):
a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztési projektek eredményességének egyik mérőszáma, ami azt fejezi ki, hogy a projektre fordított közpénz hogyan térül meg, milyen eredményt hoz. Ennek megítélése gyakran az értékelő becslésére van bízva, mert a kutatás-fejlesztésre általánosan jellemző az, hogy eredményei hosszabb idő alatt, és nem közvetlenül a K+F tevékenységet végző szervezetnél, és nem is mindig pénzben kimutathatóan hasznosulnak. Érték például az emberi egészséget vagy a környezet megóvását segítő eljárás akkor is, ha a vállalkozásoknál nem lehet pénzügyi eredményt kimutatni; részben éppen az ilyen hatások miatt indokolt e témák közpénzből történő támogatása.

Érték a pénzért elv 2
: Az adófizetők pénzének felhasználása és az állam által előállított közjavak, illetve a közcélok elérése közötti kapcsolat elve.

Értékelés:
a programok tervezésének és megvalósításának független, kritikus elemzése vagy tanulmányozása. Az értékelés vizsgálhatja a már elért hatást, vagy a kívánt hatás elérése érdekében alkalmazott eljárásokat és módszereket.

Esélyegyenlőség:
Egyenlő esély a munkahelyekhez jutáshoz, azonos szintű bérezéssel és szociális kedvezményekkel egy adott társadalmi-gazdasági összefüggésben. Az elv egyenlőtlen elbánást tehet szükségessé a diszkrimináció kompenzációja céljából.

EURIBOR:
Európai irányadó bankközi kamatláb.

Európai Beruházási Alap:
Az Európai Beruházási Bank forrásaiból 1992-ben létrehozott alap feladata a tagállamok gazdasági növekedésének és munkahelyteremtésének támogatása. A kétmilliárd ECU-s alapnak összesen kb. tízmilliárd ECU-nyi beruházáshoz kell hozzájárulnia.

Európai Fejlesztési Alap:
Ebből az 1957-ben létrehozott alapból támogatja az EU a fejlődő országokat (Loméi Konvenciók), mely nem közösségi költségvetésből, hanem a tagállamok közvetlen hozzájárulásaiból működik. A támogatott célok: termelő és szociális beruházás, műszaki együttműködés, a fejlődő országok külföldi értékesítésének elősegítése, szükség esetén segélyezés. Az alapot ötévente töltik föl.

Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESB):
A koordináció javítása és a kohéziós politika keretében támogatást nyújtó alapok – nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) [1303/2013/EU rendelet]

Éves Munkaerő Egység (AWU):
egységnyi munkaerő - az EU ajánlása szerint - 1800 munkaórának, azaz 225 nyolc órás munkanapnak felel meg, amely egy teljes munkaidős mezőgazdasági munkaerő éves munkavégzése.

Fejlesztés:
olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg.

Fejlesztési költség:
a beruházás összes költségen felül tartalmazza a forgóeszköz (hitel) növekményt, illetve a hitel költségeit is.

Fejlesztési terv:
Olyan helyzetelemzést jelent, amelyet egy tagállam készít, a Strukturális alapokról szóló 1260/1999/EK Rendeletben hivatkozott célokra és szükségletekre figyelemmel, e célok elérése érdekében, valamint tartalmazza a stratégiát, a tervezett tevékenységek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését

Felhatalmazó levél:
a Pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a támogatási szerződés nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.

Felhatalmazói nyilatkozat:
a Pályázó részéről a számlavezető pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a támogatási szerződés nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.

Felróhatóság:
a Pályázó a szerződés teljesítése során nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Felszámolási eljárás:
olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyerjenek.

Felújítás:
a hosszabb időszakonként ismétlődő és ezért vagy más ok miatt a tárgyi eszköz bruttó értékéhez mérten számottevő ráfordítást igénylő - a folyamatos működést előmozdító karbantartás, kisjavítás körébe nem tartozó tevékenység.

Fenntartható fejlődés:
ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. A téma szoros kapcsolatban látszik állni a gazdasági növekedésnek azon igényével, hogy lehetővé tegye a gazdaság hosszú távú növekedését anélkül, hogy a természeti erőforrások túlhasználatának a hosszú távú fejlődés látná kárát.

Fiatal gazdálkodó:
Olyan gazdálkodó, aki első önálló gazdaságát alapítja és már betöltötte a 20. életévét, de még 40 év alatti, legalább középfokú szakirányú végzettséggel valamint mezőgazdasági főtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói, őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Foglalkoztatott létszám:
a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes állományi létszáma KSH útmutató alapján

Forgóeszköz növekmény:
beruházáshoz kapcsolódó, a termelés, szolgáltatás beindításával, növelésével összefüggő egyszeri és egyben tartós forgóeszköz növekmény.

Forrásgazda:
a 233/2003. (XII.16.) Korm. rendelet szerint adott intézkedés, illetve prioritás központi költségvetési finanszírozását biztosító fejezet a Strukturális Alapok esetében.

Forráslehívás: a 233/2003. (XII.16.) Korm. rendelet szerint Strukturális Alapok esetén az iránytó hatóság azon tevékenysége, melynek során biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolításai (bank)számlákon annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái megtérítésre, a szállítói számlák ellenértéke kifizetésre, illetve az előfinanszírozás keretében nyújtott előleg átutalásra kerüljön.

Franchise mesterlicenc tulajdonos (mester-franchise vállalkozás):
egy teljesen egyedi megállapodás, mely során a franchise rendszer tulajdonosa meghatározott időre és területre vonatkozóan átadja szerződés keretében a jogait szakmai, jogi, pénzügyi feltételek vállalása esetén, mely során a harmadik személy ugyanolyan képzési, ellenőrzési, névhasználati stb. jogokkal fog rendelkezni a szerződésben meghatározott meghatározott időben és térben, mint a franchise tulajdonosa.

Franchise rendszergazda:
A rendszergazda az a rendszert elindító cég, amely átadja a franchise átvevőinek a jogot, hogy márkaneve mellett használja az általa kifejlesztett kész üzleti modellt (franchise koncepciót). A kiépült franchise hálózat a rendszergazda, valamint a franchise átvevők üzleti kapcsolatának eredménye. A rendszergazda különféle díjakban részesül márkanevének és üzleti modelljének használatáért. A rendszergazda általában támogatja franchise átvevőinek üzletindítását, a mindennapi, folyamatos üzemeltetést.

Gantt táblázat:
olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza.

GATT:
Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény

Gazdálkodási forma kódja:
a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja (vö. statisztikai szám).

Gazdaságilag életképes gazdálkodás:
  az a vállalkozás, amely igazolja, hogy az előző két év adózás előtti eredményének átlaga nem negatív. Egy teljes lezárt gazdasági évvel rendelkező pályázó esetén a lezárt gazdasági év adózás előtti eredménye nem negatív. Egy teljes lezárt gazdasági évvel nem rendelkező pályázó (kezdő vállalkozó) esetén az életképesség elbírálása az üzleti  terv mérlegterve és eredményterve alapján történik.

Gazdaságilag életképes üzem:
Olyan gazdaságok, amelyek meghaladnak egy minimális ökológiai méretet. Az ökológiai méretet az EU az üzem potenciális jövedelemtermelő képessége alapján határozza meg, és Európai Mértékegységnek (EUME) nevezi.

Gazdasági társaság:
 alatt természetes személyek, jogi személyek által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaságot értünk. Fajtái: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság.

Gazdaságosság:
Egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálása a megfelelő minőség biztosítása mellett.

GDP:
Valamely országban megtermelt javak és szolgáltatások összessége (más néven az össz- vagy aggregált kereslet), függetlenül attól, hogy a javak előállítója egyébként mely ország illetőségébe tartozik.

GINOP
: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

H2020: A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikája 2014-2020 év között. A program közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

Használati minta:
Az 1991. évi XXXVIII. törvény szerint használati mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás (a továbbiakban: minta), ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a) a termék esztétikai kialakítása, b) állat- és növényfajta.

Hasznosítási jog: Ld.: licenc

Hasznosítási terv: a projekt kutatás-fejlesztési eredményeinek a projekt befejezése utáni 3-5 éves időszakra szóló felhasználási terve.

Határidők: a napokban megadott határidő az utolsó napon jár le; a hónapokban megadott határidő az utolsó hónap dátum szerinti azonos napján jár le. Az években megadott határidő az utolsó év dátum szerinti azonos napján jár le. Ha bármely határidő vége nem munkanapra esik, akkor a határidő az azt követő első munkanapon jár le. Ha azt a teljesítés jellege egyébként lehetővé teszi, a határidő lejártának napján bármely időpontban elvégzett teljesítés elfogadható.

Hatékonyság:
egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat.

Helyes gazdálkodási gyakorlat:
A 1257/1999. számú (vidékfejlesztési), valamint az 445/2002 EK rendeletek együttesen előírják, hogy az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségeket felvállaló gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területén követniük kell a jó mezőgazdasági gyakorlatot. A jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazásának elismerése a program keretein belül két összetevőn alapul: először teljesülnie kell az érvényes környezet-és természetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, valamint teljesíteni kell az ellenőrizhető követelmények listáját, amely az összes új agrár-környezetgazdálkodási megállapodás feltételeként szerepel. A jó mezőgazdaság gyakorlatot a kedvezményezettnek az egész gazdaság területén be kell tartania.

Hátrányos helyzetű munkavállaló
: az előző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek; alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); 50 éven felüli személyek; megváltozott munkaképességűek; GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők; pályakezdő, illetve 25 év alatti fiatalok; egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek; olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.

Hiánypótlás:
Ha a befogadást követően a támogatást igénylő által benyújtott pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott követelményeknek, illetve a támogathatósági feltételek teljesülését alátámasztó előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, és a felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, a KSZ megfelelő (legalább 7, legfeljebb 15 napos) határidő kitűzésével; az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett; az EMIR-ből generált tértivevénnyel ellátott levélben, faxon, vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, e-tértivevénnyel felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására. A hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a támogatást igénylőt. Könnyített elbírálású támogatás esetén hiánypótlásnak helye nincs, kivéve, ha a felhívás máskéntnem rendelkezik. Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelésre, illetve döntés-előkészítésre terjeszteni. Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást késve nyújtja be, a hiánypótlást az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.

Hiánypótlásra nem kerülhető melléklet:
olyan, az Útmutatóban felsorolt melléklet, amelynek pótlólagos megküldése nem lehetséges. Ezen melléklet pályázathoz nem csatolása a pályázatnak az elbírálásból kizárását vonja maga után.

Hiánypótolható melléklet:
azon, a pályázathoz csatolásra nem került melléklet, amelynek elkészítése nem kizárólag a pályázó feladata (pl. közigazgatási szerv jogosult azt kiadni) hiánypótlás keretein belül pótlásra kerülhet. Ezen melléklet ugyanakkor kizárólag akkor kerülhet hiánypótlásra, ha a pályázó az adott melléklet tekintetében a Pályázati Útmutató 2. Melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével és csatolásával nyilatkozott a hiány tényéről, valamint annak indokáról.

Horizontális témák:
a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozásában a környezetvédelem és az esélyegyenlőség. Ugyanolyan fontosak, mint a prioritások, de átfogó jellegüknél fogva nem valósíthatók meg külön intézkedések révén, és megvalósításukra nem különíthető el keret a pénzügyi táblázatokban. A horizontális témákat egyrészt a programozási folyamat egészében, másrészt valamennyi támogatásban részesülő projektben érvényesíteni kell.

Igazolás:
a 233/2003. (XII.16.) Korm. rendelet szerint olyan tevékenység, amely során a kifizető hatóság az Európai Bizottság felé tanúsítja a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelőségét, valamint az irányító hatóság és közreműködő szervezetei irányítási és ellenőrzési rendszereinek hatékony működését, továbbá utóbbiak jogszabályi előírásokkal, valamint közösségi politikákkal való összhangját.

IKOP
: Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program. Az IKOP elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

Igazoló Hatóság:
fő feladata, hogy hivatalosan igazolja a kifizetési kérelmeket, mielőtt továbbítja azokat az Európai Bizottsághoz. Igazoló Hatóságként a Magyar Államkincstár, EU Támogatások Igazgatósága működik.

Igénymentesség:
Az igénymentesség azt jelenti, hogy nincs jelenlegi vagy a jövőben várható követelés, amely eszköz vagy ingatlan fedezetbe vonásakor a tulajdonjogát korlátozná vagy értékét csökkentené.

Innovatív termék vagy szolgáltatás:
Egy már meglévő termék vagy szolgáltatás az adott vállalkozás által továbbfejlesztett változata, vagy teljesen új. Továbbá az adott vállalkozás által kifejlesztett, korábban még nem létező termék vagy szolgáltatás.

In situ megőrzés:
a fajok és változatok életképes állományainak természetes környezetükben történő fenntartása és helyreállítása, kultúr- vagy haszonnövények esetében pedig az olyan környezetben történő fenntartás, ahol jellegzetes tulajdonságaik kialakultak,

Induló vállalkozás:
  Az induló vállalkozás fogalma azt jelenti, hogy a pályázónak nincs kettő teljes (365 napot kitevő) lezárt pénzügyi éve.

Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP):
a vállalatok legfontosabb feladata a vállalkozás működtetéséhez szükséges technikai, műszaki és humánerőforrások folyamatos újratervezése. Ezt a feladatot ellátó egységes adatbázisrendszerrel működő informatikai rendszer az ERP rendszer.

Integrátor:
az a nagyvállalat, amely az általa kiválasztott és a műszaki fejlesztés eredményeként számára beszállítói minősítésre alkalmassá váló minimálisan két vagy több kis- vagy középvállalkozással együtt pályázik.

Intermodalitás:
Az intermodalitás fogalom olyan fuvarozási rendszert jelent, amikor két vagy több közlekedési alágazat (közút, vasút, hajózás) igénybevételével ugyanazt a rakományegységet vagy közúti járművel integrált módon, be- és kirakás nélkül háztól-házig terjedő fuvarozási láncban továbbítják.

Intézkedés
: A Közösségi társadalmi-gazdasági kohéziós politika keretén belül a végrehajtás alapegységét képező hasonló projektek együttese, amelyekhez meghatározott költségvetés tartozik. Az intézkedések általában komponensekből állnak és általában projekt-felhívások formájában valósulnak meg, valamint minden intézkedéshez tartozik egy végrehajtó szervezet.

Intézkedés:
Olyan eszköz, amelynek segítségével egy prioritást több éven keresztül megvalósítanak, s amely lehetővé teszi a műveletek finanszírozását. Az Operatív Programban, illetve a Program Kiegészítő Dokumentumban kerül meghatározásra.

Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.

Irányító Hatóság (IH):
Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. Például gazdaságfejlesztési programok ezen feladatát a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.

Jelzálogjog:
a támogatási szerződést biztosító mellékkötelem, mely alapján a jogosult (a Támogató) a pénzben meghatározott követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett (a Kedvezményezett) nem teljesít.

Kapcsolódó vállalkozás: a vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy a vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy a vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy a vállalkozás egy másik vállalkozásban a szavazatok többségét egyedül birtokolja. Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a fentiekben felsorolt kapcsolatban. Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a fentiekben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

Kedvezményezett térség: 24/2003. Korm. rendelet 2. és 3. sz. melléklete alapján.

Kedvezményezett:
  a támogatási szerződésben: támogatott; támogatásban részesülő.

Kedvezőtlen adottságú terület (KAT):
A kedvezőtlen adottságú térségekben a gazdálkodók számára kompenzációs járulék formájában nyújtható támogatás. A kedvezőtlen adottságú térségeknek az alábbiak tekinthetők: a kedvezőtlen domborzati adottságú térségek, a kedvezőtlen termőhelyi adottságú térségek.

KEHOP
: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program. Célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Kiegészítés:
a formai hiánypótlást követően a közreműködő szervezet által kért, a projekt szakmai és pénzügyi tartalmának egyes nem kielégítően kifejtett pontjaihoz kapcsolódó, további részletező bemutatás, illetve számszaki hibajavítás.

Kifizethető támogatási összeg:
A beruházás megvalósulásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget dokumentáló számlát és annak kifizetését igazoló iratanyagot stb. folyamatosan be kell nyújtania a Kedvezményezettnek a KSZ részére a beruházás műszaki megvalósulásával párhuzamosan. A KSZ a benyújtott számlák és dokumentáció alapján a támogatási szerződésben rögzítettek figyelembe vételével határozza meg ezen számlák és dokumentumok alapján kifizethető támogatási összeget.

Kifizető Hatóság (KH):
A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. A kifizető hatóság Magyarországon - minden Strukturális Alap és a Kohéziós Alap vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.

Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés:
az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi.

Kisvállalkozás:
  Foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

K
izárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.

KKK:
Kooperációs Kutató Központ

KKV szabályozás (651/2014 EU rendelet)
: A rendelet hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (KKv-k), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. A Kkv törvény szabályozza a mikro-, a kis - és a középvállalkozások definícióit, továbbá az önálló, a partner és a kapcsolódó vállalkozás fogalmát is.  A törvény célja a KKV fejlődését szolgáló állami támogatások összefoglalása, és ezáltal olyan gazdasági feltételek kialakítása, amelyek hosszú távon, hazai és uniós szinten egyaránt biztosítják a verseny- és a foglalkoztatási képesség növekedését, a versenyhátrányok csökkenését, valamint a vállalkozások Európai Unió követelményeihez való felzárkózását. További cél a statisztikai adatgyűjtésnek az uniós módszerekkel való összehangolása, és az adatok, a gazdasági folyamatok összehasonlíthatósága, valamint a kisvállalkozók közötti kapcsolatok áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tétele. KKV: KKV-nak minősül minden vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatási létszáma 250 főnél kevesebb; és az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Klaszter:
egy meghatározott, regionális gazdasági terület termék- és szolgáltatás alapon szerveződött vállalkozásaiból áll, olyan helyileg koncentrált vállalati kooperációs hálózat, amelynek tagjai formális és informális kapcsolatban vannak egymással, ennek alapján, információt, árukat és szolgáltatásokat cserélnek.

Know-how:
a Ptk. (1959. évi IV. törvény) megfogalmazásában a know-how vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége.

Kohéziós Alap:
A Kohéziós Alap létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendelkezett, célja szerint a Közösség legelmaradottabb tagállamai reálszféra felzárkóztatását kell támogatni. A Kohéziós Alap célja, hogy erősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót, és csökkentse a különböző régiók közötti, a fejlettségi szintben meglévő különbségeket.

Kompenzáció a szellemi tulajdonért:
A szellemi tulajdon használatáért, hasznosításáért a jogosultnak adott ellenérték valamely formája

Komponens
: A Program-kiegészítő dokumentumban az intézkedések további alegysége. A projektek kidolgozása a komponensekhez kötődően történik.

Konzorcium (consortium):
  pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult ajánlattevői társaság.

Koordinátor (co-ordinator + contractor):
a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviseletükre felhatalmaztak.

KÖFOP
: Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program. A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a KÖFOP nyomán hajtják végre. Az operatív program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.

Költségigazolás:
olyan tevékenység, mely a kifizető hatóság igazoló tevékenységét és az irányító hatóság hitelesítő tevékenységét foglalja magában.

Költségvetés alrendszerei:
a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok valamint a társadalombiztosítás költségvetései

Környezeti fenntarthatóság:
A fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelentik. A gazdasági fejlődés olyan irányát jelölik ki, amely figyelembe veszi a környezet terhelhetőségét, biztosítja a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációi számára.

Környezetvédelmi szempontok
: A fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelentik. A gazdasági fejlődés olyan irányát jelölik ki, amely figyelembe veszi a környezet terhelhetőségét, biztosítja a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációk számára.

Közbeszerzési eljárás:
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján lefolytatandó eljárás

Középvállalkozás: 
250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, amely éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

Közfinanszírozású intézmény:
  költségvetési szerv, közhasznú társaság, közalapítvány.

Közhasznú alkalmazás:
közhasznúnak tekinthető az olyan nyereségszerzésre nem irányuló alkalmazás (termék, eszköz, szolgáltatás), amelynek létrejöttéhez, megvalósulásához társadalmi érdek fűződik, a társadalom egésze vagy egy rétege számára hasznot jelent, általánosan elfogadott értéket képvisel, ugyanakkor jelenleg nem és hosszabb távon sem várható iránta fizetőképes piaci kereslet.

Közösségi Támogatási Keret (KTK):
A KTK tartalmazza az Alapok és a tagállam által finanszírozni kívánt legfontosabb beavatkozásokkal kapcsolatos stratégiát és prioritásokat, azok sajátos céljait, az alapok hozzájárulását, valamint egyéb pénzügyi forrásokat. A KTK prioritásonként tartalmazza a különböző fejlesztéseket, amelyeket egy vagy több operatív program keretében valósítanak meg.

Közösségi támogatási keretterv:
Olyan dokumentumot jelent, amelyet a Bizottság hagyott jóvá az érintett tagállammal azt követően, hogy a tagállam által beadott tervet értékelték, és amely tartalmazza az alapok és más pénzügyi források hozzájárulását. Az okmány szerkezete a prioritásokhoz igazodik, és egy vagy több operatív program formájában valósul meg.

Központi költségvetési szervek szabadkézi vételi eljárása:
  az intézmény szabadkézi vétel körébe tartozó- általános forgalmi adó nélkül értendő- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 402. §-a (4) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó mértékű, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzései során írásban köteles legalább három ajánlatot bekérni (a beszerzés megkezdése), és legalább három ajánlat alapján választani. (A 285/2003 (XII.31.) Korm. rendelettel módosított 126/1996 (VII.24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése)

Közreműködő Szervezet (KSz):
Az Irányító Hatóság irányításával tevékenykedő szervezetek, amelyek a projekteket végrehajtó szervezetekkel kapcsolatban látják el feladataikat. A Környezet és energia Operatív Program Közreműködő Szervezete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági OP-ért Felelős Helyettes Államtitkársága.

Köztartozás:
törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti

Kutatóhely:
olyan Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató szervezet, amelynek tevékenységi körében TEAOR szerint a kutatás-fejlesztés szerepel.

Külső forrás:
az igényelt állami támogatáson és a saját erőn felüli projekt költségeket fedező források (elkülönített pénzeszköz, tagi kölcsön, magán kölcsön, tőkeemelés, bankhitel, egyéb költségvetési, alapítványi támogatás)

Külső szakértő:
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tett, az adott témakörben elismert olyan hazai szakember, aki sem az Oktatási Minisztériummal, sem a pályázóval nincs sem állandó, sem szerződéses munkaviszonyban.

Lezárt év:
a pályázat kiírását megelőző lezárt, azaz közgyűlés/taggyűlés által jóváhagyott beszámolóval rendelkező év.

LIBOR: 
London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegű (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.

Licenc:
Hasznosítási szerződés (licenciaszerződés) alapján kezelt jogosultság, melyben a szerzői jogvédelmi, illetőleg az iparjogvédelmi oltalom jogosultja engedélyt ad a hasznosítására, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet

Logisztikai szolgáltatás
: megbízóktól átvállalt logisztikai tevékenységek ellenszolgáltatás (díj) fejében történő elvégzése. Nem tekinthető logisztikai szolgáltatásnak: gazdálkodó szervezet saját maga számára végzett tevékenysége,nagykereskedelmi tevékenység,bérbeadással vagy eladással értékesítésre kerülő beruházások.

Logisztikai tevékenységek:
szállítás előkészítés (jármű megrendelés, árufeladás stb.), szállítás (gyűjtés, elosztás stb.), rakodás (egységrakomány -képzés, bontás, járműrakodás, járművek közötti átrakás stb.), raktározás (átmeneti tárolás, bértárolás, vámáru tárolás, komissiózás stb.), a logisztikai tevékenységhez kötődő informatikai szolgáltatások, „finishing” szolgáltatások (csomagolás, konfekcionálás stb.).

MAHOP
: Magyar Halászati Operatív Program. A MAHOP a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.

Megalapozottság:
Amennyiben a Bíráló Bizottság indokoltnak látja - nem áll rendelkezésére a döntési javaslat meghozatalához szükséges valamennyi információ-, a döntés megalapozottsága érdekében előzetes helyszíni ellenőrzést javasolhat. Ez természetszerűleg az adott pályázat vonatkozásában meghozandó döntés a következő bizottsági ülés időpontjáig történő elnapolását vonja maga után.

Megbízólevél:
az aláírásra jogosult vezető által aláírt felhatalmazás, amellyel aláírási jogát meghatározott (pl. a projekt elszámolásával kapcsolatos) ügyekben tartósan átruházza valamely megbízottjára. Szerepelnie kell a megbízólevélben a megbízás tárgyának és időtartamának, valamint a megbízott nevének és aláírásának, esetleg bélyegzőlenyomatának úgy, ahogyan azt iratok aláírásakor használni fogja.

Megkezdett projektnek minősül:
Építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén  az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva). Olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata. A munkálatok megkezdésére vonatkozóan építési tevékenységet nem tartalmazó projekt esetén az első beszerzett tárgyi eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett dátum (import beszerzés esetében a határátlépést igazoló okmányon lévő érkeztető vámbélyegző szerinti dátum, belföldi beszerzés esetében a szállítólevélen lévő legkorábbi dátum); közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva)

Megvalósíthatóság:
A beruházási cél értékelése során a bírálónak arról kell véleményt formálnia, hogy a pályázó tervezett fejlesztési céljának megvalósíthatósága reális-e, a fejlesztendő tevékenység piacképessége megfelelő-e, az üzleti célok illeszkednek-e a helyi termelési és értékesítési adottságokhoz, vannak-e speciális értékesítési feltételek, és ezek hogyan érinthetik a pályázó által tervezett üzleti elképzelések megvalósítását. A cél nyilvánvalóan az, hogy a támogatás olyan tevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódjon, amelyek üzletképesek.

Melléklet:
a pályázatban leírt egyes tényt (tényeket) alátámasztó, az elbírálását segítő dokumentum. 

Mérföldkő (milestone):
Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a költségvetés komolyabb veszélyeztetése nélkül be lehet avatkozni a munka további menetébe

Mikrovállalkozás:
  KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

Mintaoltalmi bejelentés:
A mintaoltalom megadására irányuló eljárás a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg. A mintaoltalmi bejelentés a kérelemből, a minta leírásából és az ezekkel kapcsolatos egyéb mellékletekből áll. A bejelentés részletes alaki szabályait külön jogszabály állapítja meg. (1991. évi XXXVIII. törvény)

Monitoring:
A monitoring tulajdonképpen egy figyelemmel kísérő, elemző és mérési eszköz, aminek segítségével lehetővé válik a projekt folyamatos nyomon követése, figyelemmel kísérése és a szükséges beavatkozások elvégzése.

Munkaterv (work plan):
a projekt megvalósításának terve.

Nagyvállalat:
 250-nél több foglalkoztatott, és több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg az árbevétele, vagy több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg a mérlegfőösszege.

Napelem:
A napelem vagy fotovillamos elem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja.  A napelemekre általában 20-25 év a garancia, jellemzően 20-40 év az élettartamuk. A napenergia hasznosításában hosszabb távon számottevő növekedés várható. A napelemekből kinyerhető teljesítmény függ a fény beesési szögétől, a megvilágítás intenzitásától, és a napelemre csatolt terheléstől. Érdekesség: Azt az energiát, amely az összes Földön található és kitermelhető kőolajkészletekben rejlik, a Nap 1,5 nap alatt sugározza a Földre.

Napkollektor: A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Hőközvetítő közege jellemzően folyadék, de a levegőt használó változatai is elterjedtek. Lehetséges egy háztartás éves használati melegvíz-szükségletének megtermeléséhez felhasznált energia 70-75%-ának megtakarítása.  A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, amely a napsugárzást elektromos energiává alakítja.

Naptári év:
naptári év(ek) alatt a folyó évet megelőző, vagy azt követő január 1-jétől december 31-ig tartó időszak(ok)at értjük.

NATURA 2000 területek
: Azok a területek, amelyek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)  KvVM rendeletben meghatározott helyrajzi számokkal rendelkeznek.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozások minősülnek.

Nem hiány pótolható melléklet: O
lyan, az Útmutatóban felsorolt melléklet, amelynek pótlólagos megküldése nem lehetséges. Amennyiben nem kerül csatolásra, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. 

Nemzeti Fejlesztési Terv:
a tagállam által készített programozási dokumentum, amely tartalmazza a tagállam lépéseinek stratégiáját és prioritásait, céljait, valamint a strukturális alapok (későbbi definíció) eloszlását, más pénzügyi források hozzájárulását. A 2014-2020 közötti időszakban az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok tartalma kapcsán.

Női-férfi esélyegyenlőség: 
Az Európai Unió a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek csökkentését és az egyenlőség ösztönzését írja elő minimum feltételként. A Nemzeti Fejlesztési Tervben is a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség szerepel horizontális célként. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségnek a programozási folyamat egészében meg kell jelennie.  Tekintettel azonban az ország helyzetére és tagállami példákra, Magyarországon indokolt megkövetelni, hogy valamennyi támogatásban részesülő projektben kerüljön érvényesítésre általában a hátrányos helyzetű csoportok, köztük egyrészt a roma emberek, másrészt a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlősége.

OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development): A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, melynek Magyarország is a tagja.

On-farm gazdálkodás:
a helyi körülményekhez alkalmazkodott tájfajták, hagyományőrző fajták eredeti termőhelyükön, termesztés útján történő fenntartása

Operatív Program (OP):
olyan programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá. Prioritásokra bomlik, amelyek intézkedésekből állnak. Magyarországon a 2014-2020 közötti periódusra 10 OP készült: Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP), Vidékfejlesztési Program (VP)

Önálló vállalkozás: az a vállalkozás, amely nem minősül partnervállalkozásnak, illetve kapcsolódó vállalkozásnak.

Összköltség:
  az az összeg, amelyet a konzorcium (pályázó) saját forrásból, az OM támogatásából és esetleg egyéb forrásból összesen fordít a projekt megvalósítására.

Pályázat benyújtásának időpontja:
a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának postai bélyegzőn olvasható időpontja.

Pályázat:
a Pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (formanyomtatvány, valamint kötelező mellékletek) amelyek alapját képezik a Pályázó, illetve a projekt bírálatának.

Pályázati felhívás
: A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum. Több pontban hivatkozik a Pályázati Útmutatóra, azzal párhuzamosan kell figyelembe venni a feltételeket.

Pályázati formanyomtatvány:
e dokumentum tartalmazza a Pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egyes részeinek vagy egészének bemutatását. A dokumentum kitöltése a Pályázó feladata.

Pályázati dosszié
: A Minisztérium által elkészített, a pályázat benyújtására szolgáló azon teljes dokumentáció, amely tartalmazza a Projekt adatlapot és a Pályázati Útmutatót.

Pályázati konstrukció:
adott, pl. gazdaságfejlesztési cél elérése érdekében megalkotott támogatásfajta, típus (pl. GINOP-121-14). A támogatási konstrukció meghirdetése, közzététele a pályázati felhívásban történik.

Partnerség: 
az Európai Bizottság és a tagállam közötti szoros együttműködés, bevonva a tagállam által kijelölt hatóságokat és szerveket a nemzeti szabályozásnak és az él ő gyakorlatnak megfelelően, nevezetesen a regionális és helyi hatóságokat és szerveket, a gazdasági és társadalmi partnereket, bármely egyéb illetékes szervet.

Partnervállalkozás: az a vállalkozás, amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján - legalább 25%. Partnervállalkozás természetes személy nem lehet.

Per- és tehermentesség:
a projekt megvalósításának helyszínét jelentő ingatlant jelzálog, használati- és egyéb korlátozások nem terhelik (ezen fogalomkörbe a zálogjog- és egyéb jogmentesség is beleértendő, de nem értendők ide a közmű-szolgáltatók javára bejegyzett szolgalmi jogok).

Pert diagram:
programértékelési és felülvizsgálati technika. Az ún. hálódiagram alapeleme az esemény-tevékenység pár, amellyel folyamatokat, funkciókat mutatunk be. Az esemény kezdő és befejező időpontját, a tartalékidőt, a kritikus utat, a tevékenység szöveges megnevezését és költségét tartalmazza.

PPP: 
a közszféra és a magánszféra együttműködése a fejlesztések, különösen az infrastruktúra-fejlesztés finanszírozásában (public-private partnership)

Prioritás:
A közösségi támogatási okmányban vagy támogatásban elfogadott stratégiai prioritások egyikét jelenti; ehhez rendelik hozzá az alapokból és más közösségi pénzforrásokból, valamint a tagállam kapcsolódó pénzügyi forrásaiból származó hozzájárulást, továbbá meghatározott célok készletét.

Programkiegészítő dokumentum:
a támogatás stratégiájának és prioritásainak megvalósításáról szóló, az intézkedések részleteit tartalmazó programozási dokumentum. Az Irányító Hatóság készíti el és küldi meg tájékoztatásul az Európai Bizottság számára.

Projekt (beruházás):
a Pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, minőségfejlesztési vagy egyéb tevékenység, amely (megvalósítása) érdekében a Pályázó támogatást igényel.

Projekt adatlap:
A tulajdonképpeni pályázati dokumentáció, e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egyes részeinek vagy egészének bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. 

Projekt befejezése:
A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült. A megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

Projekt előrehaladási jelentés:
a kedvezményezett rendszeres tájékoztatása a Közreműködő Szervezet részére a támogatott projekt megvalósulásáról.

Projekt fenntartási jelentés:
A kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt fenntartásáról.

Projekt fizikai befejezése:
A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül.

Projekt fizikai megvalósítása: A Projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. Egy projekt akkor tekinthető fizikailag megvalósultnak, ha a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, a Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett és a projektet fizikailag is befejezte. A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. A fizikai megvalósulás nem azonos a fizikai befejezéssel!

Projektjavaslat (proposal, application):
  a pályázati felhívásra a tájékoztató füzet kívánalmainak megfelelően összeállított tervezet (vö. pályamű)

Projektvezetés (project management):
  a pályázó (konzorciumi tagok) képviselőiből álló, a projekt megvalósítását irányító csoport.

PSZÁF:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a hazai értékpapír-és tőkepiac felügyeletét is ellátó országos hatáskörű közigazgatási szerv. Az intézmény beolvadt  az MNB-be. Bővebben: www.mnb.hu

Referenciaráta:
  a támogatástartalom, illetve az elszámolható költségek jelenértékének kiszámításához használt mutatószám. A következő évre vonatkozó referenciarátát a pénzügyminiszter a Pénzügyi Közlönyben  minden évben december 31-ig teszi közzé. Egy projekt támogatástartalmának kiszámításához mindig a döntés időpontjában érvényes referenciarátát kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtására milyen időtávon keresztül kerül sor.

Részfeladat (subtask):
  a projekt munkaterve szerint az egyes munkaszakaszokban elvégzendő, egymástól jól elválasztható kisebb feladatok.

RSZTOP
: Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program. Az RSZTOP elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.

Saját forrás: 
Saját forrás a támogatott által a projekthez biztosított forrás. Költségvetési intézmények esetén a projektre jóváhagyott előirányzat is saját forrásnak minősül. A saját forrás rendelkezésre bocsátásának módja: a projekt meghatározott költségeinek a folyamatos finanszírozása. A támogatott saját forrása lehet belső forrás vagy külső forrás, mindkét esetben pénzeszköz. A belső forrás a támogatott saját pénzeszköze. A külső forrást külső finanszírozók biztosítják, melynek formája lehet pl. fejlesztési hitel, kölcsön, külföldi, vagy hazai (nem központi-, nem önkormányzati költségvetési szerv által nyújtott) támogatás, segély

Saját hozzájárulás:
  a projekt megvalósításához a saját forrás terhére felhasznált összeg.

Schengeni Egyezmény:
1985-ben e luxemburgi városban állapodtak meg a Benelux-államok, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság képviselői abban, hogy fokozatosan lebontják az ellenőrzést közös határaikon. Később csatlakozott a többi EU-tagország, Dánia, Írország és Nagy-Britannia kivételével. Az eredeti határidő 1990 eleje lett volna, de ezt többször módosították, és végül 1995 májusában lépett életbe. A Schengeni Egyezmény azzal jár, hogy az azt aláíró országok külső határainál viszont igen szigorú ellenőrzést valósítanak meg. Az Amszterdami Szerződés a Schengeni Egyezményt az EK jogszabályainak szintjére emelte, így az átkerült az EU első pillérébe, az Egyesült Királyság és Írország viszont továbbra is fenntarthatja önálló határellenőrzési rendszerét, és Dánia is eldöntheti, alkalmazza-e a schengeni acquis-t. A később csatlakozó országok számára azonban elvileg kötelező lesz az átvétele.

Spin-off vállalkozás:
az OECD ajánlása alapján spin-off vállalkozáson olyan vállalatot, vállalkozást értünk, amelyet az alábbiak közül legalább egy jellemez:  olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény kutatói vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított; olyan új gazdálkodó szervezet, amely technológiáját licenc-eljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte; olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben ilyen intézmény tőkerészesedéssel vesz részt.

Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH):
  Adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítás az ágazatok szerinti mezőgazdasági tevékenységek Standard Fedezeti Hozzájárulásának (SFH) meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik. Az SFH értékét úgy számítjuk ki, hogy a tesztüzemi adatok alapján meghatározott fajlagos értékeket megszorozzuk a gazdaság vetésszerkezete szerinti területi adatokkal és a kapott eredményeket összeadjuk.

Statisztikai szám:
17 jegyű szám, amelyben az 1.-8. jegy a törzsszám, a 9.-12. jegy a szakágazati kód (a főtevékenység TEÁOR-kódja), a 13.-15. jegy a gazdálkodási forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám első nyolc jegyével. [9027/1993. (SK. 13.) KSH-közlemény]. A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja.

Szabadalom:
Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősül szabadalmazható találmánynak különösena) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;b) az esztétikai alkotás;c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program;d) az információk megjelenítése. (1995. évi XXXIII. törvény)

Szabálytalanság:
a közösségi vagy a hazai jogszabályok, rendelkezések, előírások bármilyen megszegése, ami a gazdasági szereplők valamilyen cselekedete vagy mulasztása következtében az EU, illetve a hazai költségvetés bevételeinek csökkenésével vagy elvesztésével, illetve jogtalan kiadás okozásával sérti, vagy sértheti az EU, illetve a hazai költségvetést.

Szakmaspecifikus alkotások
A szakmaspecifikus alkotások közé tartozik minden olyan produktum, amely nem nyomtatásban jelenik meg, de az adott szakmában (pl. orvosi, agrár, műszaki területek és művészeti alkotó tevékenység) kiemelkedő teljesítmény jeleként elfogadott újító szellemű, eredeti alkotás. Pl.: épületek, megvalósult műszaki alkotások, szabadalmak, találmányok, szabványok, új eljárások, újítások, képző-, ipar-, fotó- és tervezőművészeti alkotások; kiállítások; film; színházi előadások; zeneművek; mintaoltalommal rendelkező formatervek, ipari formatervezés; új vegyület, új növény és állatfajták nemesítése, fajtafenntartási tevékenység, klinikai teljesítmény, klinikai farmakológiai vizsgálatok, orvostechnikai eszközök kifejlesztése, gyógyító eljárás, oktatást segítő informatikai fejlesztésekben való részvétel (új program, programcsomag kifejlesztése, stb.).

Szállító eszköz (transport equipment)
: emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni például azokat a termékeket, amelyek eltérnek a CPA (1) DM alfejezetében szereplő alkatrészektől, az olyan szállítóeszközöket, mint a gépjárművek, a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a repülőgépek és űrhajók, motorkerékpárok, kerékpárok stb. (Az „EURÓPAI SZÁMLÁK RENDSZERE – ESA 1995” című 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet 7.1. melléklet „Az egyes eszközkategóriák meghatározása” fejezet szerint.)

Számla:
a számviteli törvény előírásai szerint.

Számviteli dokumentum, számla, bizonylat:
A 2000. évi C. törvény szerint számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel

Széchenyi 2020:
Az Európai Unió 2014 - 2020 közötti időszakra elfogadott költségvetésének keretében újabb jelentős pénzügyi forráshoz jut Magyarország, mely a különböző európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseken keresztül megteremti a lehetőséget magyar gazdaság tartós növekedési pályára állítására. Az új programozási időszak fejlesztési programja a „Széchenyi 2020” nevet kapta.

Szellemi tulajdonjog:
Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 86-87.§-aiban, valamint a kapcsolódó jogszabályokban védett szellemi tulajdonjog tárgyát képező jogosultságok rendszere. (Pl. 1995. évi XXXIII. törvény (szabadalom), 1997. évi XI. törvény (védjegy), 1999. Évi LXXVI. törvény (szerzői jogvédelem) stb.)

Szennyező fizet elve:
a környezetszennyezés kompenzálásának költségét a környezetszennyezés okozója fizeti meg.

Szerződéskötési ajánlat:
  a támogatást nyújtó a projektjavaslat elfogadásáról szóló döntést követően szerződéskötési ajánlatot tesz a nyertes pályázónak. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat kézhezvételétől számított 30 nap

Szinten tartó beruházás:
  a meglévő tárgyi eszközök élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, a nyújtott szolgáltatásban, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamatban (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) alapvető változást hoznának

Szoftverfejlesztés:
  az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket a szoftverfejlesztésen belül, amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők, és azokat, amelyek nem tekinthetők kutatás-fejlesztésnek

Szolgáltatás:
a pályázó által más vállalkozások/természetes személyek részére végzett fizikai (anyagi), és/vagy szellemi tevékenység, amelyet előre meghatározott módon, célból, időpontban és helyszínen végez

Szomszédos piac
: egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. A 2015. évi adótörvény alapján kapcsolt vállalkozásoknak kell tekinteni azon társaságokat is, ahol az ügyvezető személye azonos, függetlenül a tulajdonosi jogok meglététől, vagy annak mértékétől.

Tájékoztató füzet (information package):
a pályázat tartalmát és a pályázási feltételeket leíró dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a kitöltendő űrlapokat is.

Támogatás formája:
különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet, kedvezményes lízing. (37/2011 (III. 22.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről).

Támogatáshalmozódás:
  egyéb források felhasználása esetén a támogatások összeadódnak, ezt nevezzük támogatáshalmozódásnak. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás, származzék bármely államháztartási forrásból, támogatási intenzitása nem haladhatja meg a (37/2011 (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértékeket.

Támogatási intenzitás:
A (37/2011 (III. 22.)  Korm. rendelet szerint a támogatási intenzitás a támogatás tartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek hányadosa. A jelenértékek kiszámításnál a támogatásnyújtás időtartamát, illetve ez időtartam alatt érvényben lévő referencia rátát kell alkalmazni. (a támogatás aránya a teljes projektköltségszázalékában.)

Támogatási szerződés:
A projektjavaslat elfogadása esetén – azaz a támogatás odaítélése esetén – a közreműködő szervezetnek a kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes szabályait tartalmazza A kedvezményezett és a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja között létrejött polgári jogi szerződés

Támogatásigénylő lap:
  formanyomtatvány, amelyen a kedvezményezett összegszerűen igényli - a támogatási szerződésben meghatározott munkaszakaszokban - az előleget, ill. a támogatást, és számot ad a saját, ill. az egyéb forrás felhasználásáról.

Támogatástartalom:
a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt, a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás formájától függő érték. (37/2011 (III. 22.) A támogatás eredményeképpen a kedvezményezett számára nettó bevételként, költségcsökkenésként vagy adózott eredmény növekményeként megjelenő összeg jelenértéke.

Technológiai innováció:
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló, 2003. évi XC. Törvény alkalmazásában technológiai innovációnak minősül minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások, megvalósításához vezet.

Technológiai központ:
  a műszaki kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá, eljárássá formálásában jártas szervezet.

Technológia-intenzív jelleg:
  a jelen pályázat vonatkozásában technológia-intenzív az olyan vállalkozás vagy projekt, amelyben meghatározó arányú a kutatás-fejlesztési eredmények felhasználása. Kutatás-fejlesztési tevékenységen a vállalkozás saját kutatás-fejlesztési tevékenységét, a vállalkozás számára megbízásból végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, továbbá a beruházási eszközökben megtestesülő kutatás-fejlesztési tevékenységet egyaránt érteni kell. Az utóbbi két esetben a vállalkozás akkor tekinthető technológia-intenzívnek, ha meglévő műszaki megoldások kombinációjával új utakat, új megoldásokat keres, és ezeket piaci próbának veti alá

Technológiatranszfer:
Technológiai innováció átadása további fejlesztésre vagy kereskedelmi hasznosításra. A technológia transzfer klasszikus fogalma helyett ma már a tudástranszfer kifejezést használják, mivel a technológia transzfer a jelenlegi tudástermelésben nagyon szűknek bizonyul. A tudástranszfer fogalmába a konkrét technológiai innováció átadás mellett (know-how, k+f tevékenység eredményének hasznosítási engedélyezése, spin-off cég létrehozása) a nem technológiai jellegű tényezőket is beleértik, illetve a tényleges átadás helyett sok esetben közös használatról, megosztásról van szó. Így az említett „kemény” transzfer funkciók mellett megjelennek az úgynevezett „puha” funkciók, mint a mobilitás, (kutatók, fejlesztők cseréje), szemináriumok, közös képzések tartása, szakértői munkák végzése, közös kutatás-fejlesztés végzése. A korábbi adok-veszek reláció helyett egyre inkább, a megosztom-együttműködök reláció kerül előtérbe. A KKK pályázatban a technológia transzfert az együttműködő akadémiai szféra és a gazdasági partnerek között, ez utóbbi értelemben, azaz a tudástranszfer értelemben használjuk. Lásd még: know-how, licence, szabadalom, spin-off vállalkozás, szellemi tulajdonjog.

Telephely, székhely, fióktelep:
Az 1997. évi CXLV. törvény értelmében a cég székhelye a központi ügyintézés helye, melyet a cégnek cégtáblával kell megjelölnie. A cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban vagy községben - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye és telephelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.

Témavezető:
  az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a pályázóra eső részéért felelős.

TESZOR lista
: a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerének listája, mely tételesen tartalmazza a beszerezhető szoftvereket a pályázat esetében. Pl.: 58.29.11 Csomagolt operációsrendszer.

TESZOR szám: A TESZOR a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere a TEÁOR’08-ra épülő 6 szintű osztályozás, amely az egyes TEÁOR’08 szakágazatok által jellemzően előállított termékeket és szolgáltatásokat rendszerezi. A TESZOR felváltja a korábbi Belföldi Termékosztályozást (BTO-t), valamint a Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ’03-at). A TESZOR szám az árajánlat kötelező kelléke a szoftverek esetében. A TESZOR lista tartalmazza a beszerezhető szoftvereket a pályázat esetében. Pl.: 58.29.11 Csomagolt operációsrendszer.

TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. Fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

Többlet árbevétel bázisa:
a pályázat benyújtását megelőző naptári évben a vállalkozás - mérlegadatokból számolt - teljes termelő tevékenységéből eredő árbevétel (külön megadva az összes árbevételen belül a fenti definíció szerinti megoszlást).

Többlet hozzáadott érték:
a fejlesztésből származó többlet nettó árbevétel, amelyből a következő költségek kerülnek levonásra:anyag-, félkésztermék, alkatrész költség;energia költség; berendezések amortizációja; anyagjellegű szolgáltatások; egyéb anyagjellegű szolgáltatások.

Többlet létszám:
a pályázat  beadását megelőző bázis évre vonatkozó, a KSH-nak küldött létszámjelentésben rögzített teljes munkaidőben foglalkoztatott létszámhoz képest a fejlesztést eredményeként létrejövő létszám.

Tudásközpont:
  a projekt keretében folyó műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységre felkészült kutatóhely

Új gép
, termelő berendezés: két évnél nem régebbi gyártású olyan gépek, termelő berendezések, melyek használatban még nem voltak.

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
: helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel. 2007-2013. évre lett közzétéve.

Új mezőgazdasági termék
: A gazdaság eddigi tevékenységének bővítésével létrejövő, a helyi termőhelyi adottságokhoz igazodó, nem tömegtermékeknek minősülő mezőgazdasági termék, beleértve az energianövények termesztését is.

Új Széchenyi Terv (ÚSZT):
A 2011-13-as Európai Uniós támogatások felhasználására 2010 év folyamán az Új Magyarország Fejlesztési Tervet felváltó, célkitűzéseiben, tartalmában a pillanatnyi igényekhez jobban igazodó, módosított fejlesztési program. Akciótervek összefoglaló arculata, melynek hét kitörési pontja biztosítja a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását.

Újdonságvizsgálat:
Az 1995. évi XXXIII. törvény szerint új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű belföldi szabadalmi vagy használati mintaoltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az elsőbbségi időpontot követően tettek közzé, illetve hirdettek meg. Az ilyen európai szabadalmi bejelentés [84/B. § (2) bek.] és nemzetközi szabadalmi bejelentés [84/P. § (1) bek.] tartalmát csak az e törvényben külön meghatározott feltételekkel [84/D. § (2) bek. és 84/T. § (2) bek.] kell a technika állásához tartozónak tekinteni. E rendelkezések alkalmazásában a kivonat nem tartozik a bejelentés tartalmához. A fenti rendelkezések nem zárják ki a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárásban, illetve emberi vagy állati testen végezhető diagnosztikai eljárásban történő alkalmazásra, ha az ilyen eljárásban való alkalmazás nem tartozik a technika állásához. A technika állásának részeként nem vehető figyelembe a találmánynak az elsőbbség napját legfeljebb hat hónappal megelőző nyilvánosságra jutása, ha az a) a bejelentővel vagy jogelődjével szemben elkövetett jogsértés következménye, vagy b) annak eredménye, hogy a bejelentő vagy jogelődje a találmányt a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének a Magyar Közlönyben közzétett közleményében megjelölt kiállításon bemutatta.

Üzleti intelligencia rendszer (BI):
olyan informatikai rendszer, amely képes különálló területekről, rendszerekből, adatforrásokból származó adatokat összekapcsolni, a közöttük lévő kapcsolatokat feltárni, elemezni. A BI rendszer forrásai mind vállalaton belüli, mind vállalaton kívüli többnyire strukturált forrásból (rendszerekből) származó adatok lehetnek.

Vállalkozás:
a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni vállalkozás.

Védjegy:
Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, b) betű, szám, c) ábra, kép, d) sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram, f) hang, valamint g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele. (1997. évi XI. törvény)

Végelszámolás:
olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet - a jogutód nélküli megszűnését elhatározva - a hitelezőit kielégíti.

Végrehajtó hatóság:
A Strukturális alapokból származó támogatások bonyolítását végző bármely, a tagállam által kijelölt köz-vagy magánszervezet, hatóság, országos, regionális vagy helyi szinten, illetve maga a tagállam, ha ő hajtja végre a támogatások ügyeit

Végső kedvezményezett:
a 124/2003 (VIII.15.) Korm. rendelet szerint olyan szervezetek, állami vagy magáncégek, amelyek a műveletek megbízóiként szerepelnek; állami támogatás és a tagállam által kijelölt szervezetek által nyújtott támogatás esetében a támogatást nyújtó szervezet.

VEKOP
: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. A VEKOP segítségével kívánják biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.

Vezetői döntéstámogató rendszer (DSS):
modellező szoftverek, amelyek képesek elemezni és/vagy szimulálni a vizsgált terület működését. A döntéshozatal folyamán használható számítógépes rendszerek neve, amelyek a strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával. E szabályokat és modelleket a felhasználó is módosíthatja vagy bővítheti.

VP
: Vidékfejlesztési Program. A VP elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ): A kedvezményezett egy alkalommal benyújtandó beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a projekt befejezését követően a támogatott projekt megvalósulásáról, a záró kifizetési kérelem mellékleteként

Zöldmezős beruházás:
A zöldmezős beruházás olyan új ipari vállalkozást jelöl, amely korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre. A telephely teljes egészében újonnan létesül építészeti, üzemi előzmények nélkül. Előnye, hogy nincsenek sem elrendezési, sem funkcionális, sem építési megoldási megkötöttségek. Hátránya az infrastruktúra kiépítési – bekötési igénye és a szigorú környezetvédelmi szabályozás (bár ez utóbbi ipari parkban történő beruházás esetén jelentősen csökken.) Általában egy sík, tereptárgyaktól mentes, lehetőleg városhoz közeli területet választanak ki. A földtörvény szavaival élve egy zöldmezős beruházás a föld végleges kivonása a művelés alól. Az erre vonatkozó irányelvek szerint lehetőleg a gyengébb termőképességű területeket kell így hasznosítani, illetve, hogy az igénybevétel a szükséges legkisebb mértékre korlátozódjék. A kivonás engedélyköteles, az engedélyt a földhivatalok adják ki, s utána földvédelmi járulékot kell fizetni. A zöldmezős beruházás haszna, hogy a legtöbb újonnan foglalkoztatott a hazai átlagnál valamivel jobban fizetett munkához juthat (különösen az ipari parkokban), a beruházó nyereségre tehet szert, az önkormányzat adóbevételhez juthat. 

https://www.high-endrolex.com/33