Pályázat célja

Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A konstrukció keretében támogatható tevékenységek az EFOP céljait az alábbiak mentén támogatják:

 • A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
 • Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése. A fiatal korosztály számára az önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő válasz az idősödés kihívásaira is.
 • Az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 560 - 777 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

BŐVEBBEN

Pályázat célja

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 40 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 500 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

BŐVEBBEN

Pályázat célja

A pályázat célja olyan gazdasági tevékenységek és szervezetek támogatása, amelyek ötvözik az üzleti valamint a szociális/társadalmi szempontokat, és munkalehetőséget teremtenek, – különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára – hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez.

A Felhívás keretében a cél már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A Felhívás keretében a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt keretében minősített projekt terv megvalósítására nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 900 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.

BŐVEBBEN

Pályázat célja

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, illetve fejlessze – továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha.

Támogatható tevékenységek

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:

 • A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
 • B) célterület – Gyeptelepítés
 • C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
 • D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken
BŐVEBBEN

Pályázat célja

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.

A jelen felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai, környezetvédelmi célokat szolgálnak.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 db.

A támogatás összege

 • vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése esetén 400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
 • Vizes élőhelyek kialakítása esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
BŐVEBBEN

Pályázat célja

A pályázat célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft. A támogatott projektek várható száma: 190 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

BŐVEBBEN

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) pályázatot hirdetett hazai vállalkozások számára jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák és ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására, a versenyképességet növelő vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs (továbbiakban K+F+I) tevékenységek elősegítése érdekében.

Pályázatot csak a Közép-magyarországi régióban tevékenykedő KKV-k, illetve nagyvállalatok nyújthatnak be. A cégek 80-500 millió forint közötti forrást igényelhetnek önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására. Lássuk a részleteket:

Pályázat célja

A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.

A pályázók köre

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Támogatás összege, mértéke

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás mértéke pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

BŐVEBBEN

Pályázat célja

A pályázat célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Támogatható tevékenységek

Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

 • Erődőtelepítés
  • erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
  • ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.
 • Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
  • fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
  • kieső tényleges jövedelem pótlásához.
 • Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
  • erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
   • kerítés,
   • villanypásztor,
   • padka,
   • erdőszegély kialakítása,
   • mikorrhizált csemete telepítése.
  • Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
   • kerítés,
   • villanypásztor.

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

BŐVEBBEN

A HITELPROGRAM CÉLJA

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

HITEL ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Hitel összege: Min. 1 M Ft – Max. 600 M Ft

Kamat: 0 %/év

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke: a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

Projekt megvalósításának határideje: Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

BŐVEBBEN

Pályázat célja

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás összege, mértéke

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,58 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120-500 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

 • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%,
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.

A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

BŐVEBBEN