Pályázat célja

A pályázat két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípus fejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. A pályázat a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

 • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban: prototípusfejlesztés),
 • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani. A pályázat keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

 • technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
 • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
 • üzletileg hasznosíthatóak;
 • valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.
BŐVEBBEN

Pályázati kódszám: VP2-4.1.3-15

Pályázat célja

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A pályázat továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

Támogatás összege

 • maximum 1.600.000 EUR

Támogatás mértéke

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül. Amennyiben a fiatal gazdálkodók kollektív módon kívánnak pályázni, csak abban az esetben jogosultak a kollektív beruházásból adódó többletintenzitásra, amennyiben minden tag fiatal gazdálkodónak minősül.
 • Kollektív beruházás esetén 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.
BŐVEBBEN

 Pályázati kódszám: GINOP-2.3.2-15

Pályázat célja

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 – 80 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 2 Mrd Ft.

BŐVEBBEN

GINOP-2.2.1-15

Pályázati kódszám: GINOP-2.2.1-15

Pályázat célja

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében.

A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények:

 • a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul;
 • kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul meg;
 • a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne;
 • eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-100 db.

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft.
 • Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.
BŐVEBBEN

Pályázati kódszám: GINOP-2.3.3-15

Pályázat célja

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható

 • amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé,
 • valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db.

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.
 • Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Támogatás mértéke:

 • A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
 • Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.
BŐVEBBEN

Pályázati kódszám: GINOP-2.1.3-15

Pályázat célja

A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-1000 db.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

Minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

 • Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében – a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;
 • Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.
BŐVEBBEN

Pályázat célja

A Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban NGM) gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon tőkehiányos hazai nagyvállalatok beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozóipar – növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez, ugyanakkor ezen kapacitásbővítő fejlesztéseik tekintetében nem célcsoportjai az uniós forrásból kiírt pályázatoknak.

A fenti célok megvalósítását az NGM fejezetében létrehozott Nemzetgazdasági támogatások előirányzat szolgálja, a 2015. évben 3 milliárd Ft keretösszeggel.

Pályázók köre

A 16/2015.(V.29) NGM rendelet 1. számú melléklet 28. sora szerint.

Támogatás összege, mértéke

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

BŐVEBBEN

Pályázati kódszám: GINOP-2.1.1-15

Pályázat célja 

A pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-1000 db.

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint.
Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

A támogatás mértéke a fejlesztési céltól és a megvalósítási helyszíntől függően 50-80%,

 • kisvállalkozások esetén 45-80 %
 • középvállalkozások esetén 35-75 %
 • nagyvállalatok esetén 15-65 % lehet.
BŐVEBBEN

Pályázati azonosító: GINOP-1.3.1-15

Pályázat célja

A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is.

Támogatás összege, mértéke

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550 – 600 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

BŐVEBBEN

Pályázati azonosító: GINOP-1.2.1-15

Pályázat célja

Jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás összege

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

BŐVEBBEN
https://www.high-endrolex.com/33