Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére

Megjelent az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítását biztosító VMOP-2.1.1-21 kódszámú

Tavaly év végén zárult a társadalmi egyeztetése, így hamarosan várható az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítását támogató VMOP-2.1.1-21 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek" című pályázati felhívás megjelenése.

A felhívás célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

Pályázók köre:

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
 • Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- az „önállóan nem" kitétel nem vonatkozik rá
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A támogatás formája, összege, mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:

A Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap

Kizárólag az alábbi intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk támogatható:

 • a) Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
 • b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
 • c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
 • d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
 • e) Klubok, foglalkoztatók;
 • f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
 • g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
 • h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények;
 • i) TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciók (háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi ellátás);
 • j) TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciók (étkeztetés; közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);
 • k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).
 • l) Többségi önkormányzati, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, gazdasági tevékenységéhez (azaz for-profit tevékenységhez) nem köthető kiszolgáló épületei
 • m) Szociális ellátórendszer keretében finanszírozott támogatott lakhatás, mint szakosított ellátási forma céljára szolgáló lakás, épület
 • n) 100% önkormányzati tulajdonban lévő olyan épület, ami az önkormányzat igazgatási, illetve kötelezően ellátandó feladatainak helyszínéül szolgál, vagy amelyben a betelepülő vállalkozások kizárólag közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások részére nyújtanak a közszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen szolgáltatásokat és/vagy uniós versenyjogi értelemben vett egyéb gazdasági tevékenységet nem folytatnak.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó:

 • akadálymentesítés
 • aszbesztmentesítés
 • nyilvánosság biztosítása
 • képzési anyagok kidolgozása, képzés tartása
 • műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése

Önállóan támogatható:

 • a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
  • Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása külső határoló szerkezetek szigetelésével (TNM rendelet szerint) és korszerűsítésével (beleértve a pince- és tetőfödémeket), küls ő nyílászárók cseréje, valamint az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával.
 • b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
  • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);
  • fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);
  • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
  • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
  • épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).
 • c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
  • napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).
 • d) Hőszivattyúrendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötés
  • Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők; Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.
 • e) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
  • Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;
  • Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.
  • Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz...stb.), mint alternatív energiaforrás hasznosítása
 • f) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása

  Fenti tevékenységek valamelyikével együtt támogatható:
   a) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
   b) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

 • g) Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (SMART GRID) és okos mérés (SMART METERING) rendszer létrehozása
  • Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hő-energia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése (SMART GRID létrehozása), és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése (SMART METERING). A SMART GRID és a SMART METERING rendszer megvalósítása csak együttesen lehetséges, azok e tekintetben egymástól nem elválaszthatók, kivétel, ha pilot projekt keretében SMART METERING rendszer kerül kialakításra.
 • h) Energiaközösségek létrehozása és működtetése
  • Az „energiaközösség" olyan jogi személy:
  • amely önkéntes és nyitott részvételen alapul, és amelyet ténylegesen tagok vagy részvényesek irányítanak, akik, illetve amelyek természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
  • amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy tagjai vagy részvényesei, vagy a működési területük számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson; és
  • amely részt vehet energiatermelésben, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, az energiaelosztásban, az energiaellátásban, az energiafogyasztásban, az aggregálásban, az energiatárolásban, vagy az energiahatékonysági szolgáltatásokban, illetve az elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban, továbbá egyéb energetikai szolgáltatásokat is nyújthat tagjai vagy részvényesei számára.

Fajlagos költségkorlátok:

 •  A projekt tervezése során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:
  • 1) Amennyiben a projekt nem tartalmaz műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületet, úgy minden megkezdett 3.000.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.
  • 2) Kizárólag műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületeket tartalmazó projekt esetén minden megkezdett 3.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték tonna ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.
  • 3) Amennyiben a projekt vegyesen tartalmaz műemlék vagy helyi védett és nem műemlék vagy nem helyi védett épületeket is, úgy az energetikai mellékletben meghatározott számított, súlyozott értékre vetítetten szükséges az 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállalni.
 •  Műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek, illetve a „közel nulla" épületenergetikai követelményeknek megfelelő épületek nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket.
 •  Napelemes rendszer telepítése esetén 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költség támogatható, Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetében, amennyiben a védett jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel 500.000 Ft/kW nettó elszámolható beruházási költség támogatható.
 •  Napkollektoros rendszer esetében, nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm
 •  Szilárd biomassza kazán beépítése nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
 •  Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített maximális elszámolható fajlagos nettó beruházási költség nem haladhatja meg:
  • o - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
  • o - víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
  • o - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket

Előleg igénylése:

 • Az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
  • a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
  • b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot

Az a) vagy b) pont nem teljesülése esetén a megítélt támogatás 25 %-ára vehető előleg igénybe.

Pályázat benyújtása:

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Pályázati tájékoztatónkat az alábbi linkre kattintva tudja pdf formátumban megtekinteni és lementeni: VMOP-2.1.1-21 kódszámú - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek

 

Miklós István Gábor
Miklós István Gábor

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán szereztem diplomát, majd - már munka mellett - ezt kiegészítettem a Miskolci Egyetem közgazdász képzésével is. 2004-2008 között az önkormányzati szektorban bővítettem tovább pénzügyi-számviteli ismereteimet, és itt kezdtem el pályázatokkal foglalkozni. Munkám mellett közbeszerzési referensi és mérlegképes könyvelői képesítést is szereztem.

2008 óta dolgozom a Vanessiánál, eddig közel 400 pályázat elkészítésében vettem részt. 2013 októberétől vagyok a Vanessia Magyarország egyik ügyvezetője. Ez az új pozíció bőven tartogat számomra kihívásokat. Ügyvezetőként elsősorban az új területek feltérképezéséért, a meglévő és jövőbeli stratégia partnerekkel való kapcsolattartásért vagyok felelős.

Szakterületeim: energetika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/121      (+36 30) 381-5390       istvan[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.