Pályázati lehetőségek az agrárium generációs megújulásának támogatására

Pályázatok az agrárium generációs megújulásának támogatására

A generációs megújulás a legnagyobb kihívás a mezőgazdaság jövője szempontjából. Ez egész Európára nézve igaz. A generációváltást egyebek között hátráltatja az ágazat kedvezőtlen megítélése, az idős gazdálkodók visszavonulási hajlandósága, a generációk közötti eltérő szemlélet. Ezeket tovább erősítik a gazdaságok átadását, az öröklést érintő adminisztrációs terhek, a hitelhez jutás nehézségei, és lehetne még sorolni. A kérdés mégis csak az: ki műveli a földet a jövőben?

Az Agrárminisztérium tervezési munkacsoportokkal és szakértői csoportokkal készítette elő az új költségvetési időszak Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervet a 2023-2027 közötti időszakra, amely a hazai támogatási intézkedéseket tartalmazza. Ez várhatóan 2022 második felére kerülhet elfogadásra az Európai Bizottság által.

A KAP Stratégiai Tervek kialakítása az Unió által meghatározott 9 specifikus (3 gazdasági, 3 környezeti és 3 társadalmi), valamint egy horizontális, átfogó célkitűzés mentén kerülnek kialakításra, melyben szerepel a társadalmi-vidéki fenntarthatósági célkitűzések között a generációs megújulása.

A 2023-27-es időszakban összesen 5 olyan támogatási konstrukció várható, amelyek segíthetik az agrárium generációs megújulását.

Minden intézkedés esetében előnyben részesítik a fiatal gazdákat.

1) Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás

A támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők indulását hivatott megkönnyíteni, tekintettel arra, hogy a gazdálkodás megkezdése jellemzően magas költségekkel jár, emellett az induló gazdaságok hitelképessége is csekély.

 • Teljes Forráskeret (2023-2027): 34,1 milliárd Ft
 • Fajlagos támogatás: 57 425 Ft/ha

Fiatal gazda kiegészítő jövedelemtámogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki alaptámogatásra jogosult, tekintettel arra, hogy a kifizetés az alaptámogatás összegére tevődik rá. 

Jogosultsági kritériumok:

 • Az alaptámogatási kérelem benyújtásakor a kérelmező legalább 18 éves és 40 évnél nem idősebb;
 • A támogatás legfeljebb 5 évig igényelhető;
 • A támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, vagy egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy évente az egységes kérelem keretében igényelheti;
 • A támogatott terület nem lehet nagyobb, mint 300 hektár;
 • A vonatkozó nemzeti jogszabályban lefektetett, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik. A képzettségi előírás minimum 2 év releváns mezőgazdasági szakmai gyakorlattal kiváltható;
 • A 2023 előtt belépő, de az 5 éves időtartamot még nem letöltő fiatal gazdák („átmeneti fiatal gazdák") a fennmaradó években továbbra is igényelhetik a támogatást, de már az új fajlagos összegekre lesznek jogosultak.

2) Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

A mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges a Közös Agrárpolitika eszközeivel is olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő.

Keretösszeg (2023-2027): 39,7 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok:

a.) legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki:

 • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,
 • legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén:

 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves,
 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

A támogatás maximális mértéke 100.000 euró lehet, az alábbiak szerint:

 • Vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 EUR + kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30 000 EUR értékben, számlás elszámolással.

3) Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával

A generációváltást elősegíti, ha a nyugdíjkorhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb gazdálkodók veszik át. A már működő és versenyképes mezőgazdasági üzemek továbbműködtetése és fejlesztése hozzájárul a mezőgazdaság versenyképességének fenntartásához és javításához. A támogatás célja tehát, hogy a gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában.

Keretösszeg (2023-2027): 22 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok:

 • A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződés
 • Üzleti terv
 • Az átvevő legalább 15 évvel fiatalabb az átadónál
 • Az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euro árbevétellel rendelkezik
 • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség

Vissza nem térítendő átalánytámogatás. Az odaítélhető támogatása objektív kritériumok alapján differenciálható. Az átvevő esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR

4) Generációs megújulás, gazdaságátadási együttműködés

A beavatkozás azokat az öregségi nyugdíjkorhatáron lévő gazdálkodókat szólítja meg, akik még csak tervezik a gazdaságuk átadását, de bizonytalanok a jövő szempontjából. Egy gazdaságátadási együttműködés keretében a gazdaságátadó és gazdaság-átvevő az életjáradéki díj-támogatási formák segítségével kaphat ösztönzést a biztos jövő tervezéséhez, a mentorálás pedig segítséget adhat a megváltozott életkörülményekhez való alkalmazkodáshoz, új életforma kialakításához.

Keretösszeg (2023-2027): 10 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok:

Legalább két fő együttműködésén alapuló gazdaságátadás, amelyben teljesülnek az alábbiak.

 • Az együttműködő felek rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződéssel.
 • Üzleti terv.
 • A gazdaság átadója a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy azt legfeljebb 5 év múlva betöltő természetes személy.
 • Az átadó gazdálkodó élethivatásszerűen, a gazdaság átadását megelőző 10 év alatt folyamatosan mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • Az átadott gazdaságméret legalább 10 000 EUR STÉ méretű.
 • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség.
 • A gazdaság átvevője legfeljebb 55 éves.

A pályázat keretében kizárólag a gazdaságátadásban résztvevő gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők támogathatóak, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott nyugdíjkorhatárt.

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

5) Generációs megújulás induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozók támogatásával

A pályázat célja a helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának előmozdítása a vidéki térségekben, különös tekintettel a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló vállalkozás-fejlesztésekre. A beavatkozás a vidéki térségekben megvalósuló vállalkozásindítást ösztönző támogatás, ami hozzájárul a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tételéhez. (1. célterület)

A mezőgazdasági vállalkozások esetében tapasztalható kedvezőtlen hasonlóan az erdőgazdálkodók esetben is elöregedés megy végbe, ezért szükséges a fiatal szakemberek önálló vállalkozásindításának célzott ösztönzése is lump sum jellegű támogatással. (2. célterület)

Keretösszeg (2023-2027): 7 milliárd forint

Jogosultsági kritériumok:

1 célterület:

 • A pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban, vidéki térségben életvitelszerű tartózkodási hely igazolása, jogi személy esetén a jogi személy székhelye a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben helyezkedik el, tulajdonosai és cégvezetője a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik.
 • Vidéki térségben megvalósuló, nem mezőgazdasági tevékenység végzésére irányuló fejlesztés.
 • Nem pályázhat olyan természetes személy vagy egyéni vállalkozó, aki a pályázat beadását megelőző 12 hónapban olyan egyéni vállalkozó volt/akinek volt tulajdonrésze olyan vállalkozásban/aki tagja volt olyan társas vállalkozásnak, amely a pályázatban szereplő tevékenységet végezte.
 • Nem pályázhat olyan jogi személyiségű vállalkozás, amely a pályázat beadását megelőző 12 hónapban a pályázatban szereplő tevékenységet végezte.
 • Nem jogosult az a pályázó, amely ugyanazon településen, ugyanarra a tevékenységre LEADER vagy más Alapból finanszírozott Operatív Programon pályázatot nyert az elmúlt öt évben.
 • A pályázó minimum középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik HU 173 HU
 • Üzleti terv benyújtása

2 célterület:

 • Üzleti terv benyújtása

A támogatás mértéke kedvezményezetti szinten

 • 1. célterület: Vissza nem térítendő átalánytámogatás 30.000 EUR-ig.
 • 2. célterület: A támogatás maximális mértéke 100.000 euró lehet, az alábbiak szerint:
  • Vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 EUR + kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30.000 EUR értékben, számlás elszámolással. + további 30.000 EUR vissza nem térítendő átalánytámogatás további 5 év fenntartási idő vállalása esetén, amely idő alatt a jogosult erdőgazdálkodó terület nem csökkenhet.

 
A fenti részletek jelenleg a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv részét képezik, várhatóan 2022 második félévében válik majd véglegessé, addig még módosításokra kerülhet sor.

Pályázati elképzeléseikkel keressenek bennünket bizalommal.

Pazsiczki-Kecze Zsanett
Pazsiczki-Kecze Zsanett

A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán végeztem gazdálkodási –és menedzsment szakon, pénzügyi szakirányon. Tanulmányaimat a Gazdaságtudományi Karon, okleveles közgazdászként fejeztem be vállalkozásfejlesztő mesterszakon, 2016 januárjában.
Mesterképzésem során lehetőségem volt részt venni gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésében, komplex fejlesztési feladatainak megoldásaiban illetve startupok elindulásának folyamatában. Megismerkedtem továbbá Magyarország és az Európai Unió által elérni kívánt célkitűzésekkel, ezekhez igazodva a meghirdetett különböző operatív programokkal és azok meghatározott prioritásaival.

A Vanessia Kft-hez 2016 tavaszán csatlakoztam, és ezidáig 250 projekt elkészítésében működtem közre. Ezen számos projekt kidolgozása által vehettem részt gazdasági társaságok fejlesztési céljainak megvalósításában. Szüleim vállalkozásából is adódóan szívügyem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen gazdálkodók támogatása, úgy, mint a pincészetek, borászatok fejlesztése; élelmiszerfeldolgozás; turisztikai fejlesztési programok; állattartó telepek korszerűsítése, kertészetek korszerűsítése. További szakterületeim gazdaságfejlesztés, infokommunikációs fejlesztések. A jövőben szeretném mélyíteni tudásomat a kutatás-fejlesztés és humánerőforrás fejlesztés területén is, mely számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

2021-től vezető tanácsadóként örömmel kísérem végig a vállalkozások gazdálkodási sajátosságait, értékteremtő tevékenységeit, elősegítve a cég partnereinek további fejlődését.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

  (+361) 319-2707/116 mellék    (+36 30) 416-9489   zsanett[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.