Kertészeti ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesz-tés támogatása

Kertészet ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
KAP-RD01a-RD12-1-24
TERVEZET

Keretösszeg: 25,2 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 250 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület
  Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek keretében igénybe vehető keretösszeg: 21,8 milliárd forint.
 • 2. célterület
  Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek keretében igénybe vehető keretösszeg: 3,4 milliárd forint.

Támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 500 millió Ft.

Mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a, az alábbi kivétellel:

 • az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások vonatkozásában:
  • a felhívás 3.1.1. fejezet 1. célterület II. 1., 2. és 3. pontok szerint,
   Önállóan támogatható tev/Meglévő 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény/
    - 1.pont - A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
    - 2. pont - Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
    - 3. pont - Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
  • a felhívás 3.1.2. fejezet 2. a), b) és c) pontok szerint,
   Önállóan nem támogatható tevékenységek/1. célterület vonatkozásában/
    - a) pont – Jégesőkár
    - b) pont – Tavaszi fagykár
    - c) pont - Esőkár
  • a felhívás 3.1.2.1. 2. pont 1. a), b) és c) pontok szerint megvalósuló fejlesztések esetében
   Kötelezően megvalósítandó/1.célterület/gyümölcstermő ültetvények telepítése kapcsán
    - a) támrendszer kiépítése
    - b) jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
    - c) tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközök, berendezések és technológiák telepítése

   az összes elszámolható költség 65%-a
   .
 • a 2. célterület vonatkozásában, meglévő öntözőrendszerek felújítása tevékenység (a felhívás 3.1.2. fejezet 3. pontja szerint) esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

  Az általános költségek vonatkozásában a támogatás mértéke a legalacsonyabb támogatási mértékű tevékenység alapján kerül megállapításra.

Az alábbi esetekben mindkét célterület vonatkozásában (kivéve a fenti b) pontban kivételként megjelölt tevékenységeket) – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
  A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
  • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átadója, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolást szükséges csatolni arról, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervhez a gazdaságátadási szerződés benyújtásra került. A gazdaságátadási szerződés aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint 2023. január 1.
  • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átvevője, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a gazdaságátadási szerződésnek megfelelően gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát átadta a gazdaság átvevőnek.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
  • az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • Kollektív beruházás esetén az 1. célterülethez kapcsolódóan 10%-kal, a 2. célterülethez kapcsolódóan (kivéve a fenti b) pontban kivételként megjelölt tevékenységeket) 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek.

A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában. E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők.

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be valamennyi célterület esetén:

 • a) 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • A növénytermesztéssel összefüggő üzemméret számítás alapja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes kérelme vagy kormányhivatali igazolása.
  • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja az ENAR és TIR nyilvántartás vagy hatósági állatorvos igazolása).

   Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport és termelői szervezet, illetve termelői integrációs szervezet) az a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül mezőgazdasági termelőnek minősül.

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet az a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
A szociális szövetkezeteknek az a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, akik esetében az 1. pontban rögzített előírások nem relevánsak, és akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
  • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja és
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • Azonos megvalósítási hely esetén (ugyanazon helyrajzi számon, vagy természetben összefüggő több helyrajzi számon megvalósuló) a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás, vagy a VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás, vagy a VP2- 4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása felhívás keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott művelet megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez.

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: : Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

I. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

A 9. melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból és egyéb fajokból, az előírt követelményeknek megfelelő konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

 • Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
 • Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése . Amennyiben a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – a 9. melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő 'ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége' elszámolható. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

  Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása előtt meglévő, a termőre fordulástól számítottan 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető az 1. pont szerint, mint „új ültetvény telepítése". Ebben az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő 'ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége' nem vehető figyelembe elszámolható költségként, továbbá a felhívás 3.1.2. fejezet 2. a) pont ii (Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása) és iii (Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása).alpontok szerinti tevékenységek nem számolhatóak el.

II. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény (a 9. melléklet I. táblázatban szereplő fajok vonatkozásában) korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

 • a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
 • b) jégháló beszerzése, kiépítése.

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott):

 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése nettó 15 millió Ft támogatásig (akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot:

 • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok). III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

1. A 9. melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése ,de csak akkor támogatott, ha a meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot:

 • a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése nettó 15 millió Ft támogatásig:

 • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

1. Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

2. Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése ,meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot nettó 15 millió Ft támogatásig:

 • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.

1. Minden célterület kapcsán:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok:
  • műszaki ellenőri szolgáltatás (3 árajánlat kell), ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
 • Projektmenedzsment (2,5%)
 • Egyéb szolgáltatások:
  • tájékoztatás, nyilvánosság( 3 árajánlat kell) (0,5%, de legfeljebb nettó 300 000 Ft), kötelező
  • könyvvizsgálat (0,5%)
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.
 • Ingatlan vásárlás: 2%
 • Terület előkészítés: (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2%

2. Az 1. célterület vonatkozásában: az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek 1. célterület kapcsán - az új ültetvény telepítése, ültetvénycsere -tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
  • i. A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
  • ii. Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
  • iii. Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 • b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a - A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások figyelembevételével max. nettó 15 millió Ft támogatásig.:
  • i. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.
  • ii. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • iii. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
  • iv. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).
  • v. Maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a - A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások figyelembevételével max. nettó 12 millió Ft támogatásig.

3. A 2. célterület vonatkozásában: csak az önállóan támogatható tevékenységek 1. célterület kapcsán az ültetvénycsere esetében a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása (kizárólag víztakarékos - csepegtető vagy mikroszórófejes - öntözőrendszerekkel kapcsolatos tevékenységek támogatottak).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Mindkét célterület vonatkozásában: tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

2. Az 1. célterülethez vonatkozásában:

 • 1. csak az önállóan támogatható tevékenységek 1. célterület a „Gyümölcstermő ültetvények telepítése" kapcsán, amennyiben azt az 9. melléklet I. táblázat 'H', 'I' és 'J' oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
  • a) Támrendszer, kiépítése (ültetvénycserének nem minősülő újratelepítés, valamint ültetvénycsere esetén, a meglévő támrendszer figyelembe vehető a követelmény teljesítésénél, amennyiben a telepítési terv szerinti térállásnak megfelelő).
  • b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése, (ültetvénycsere esetén, a meglévő jégháló takarás és a meglévő támrendszer figyelembe vehető a követelmény teljesítésénél, amennyiben a telepítési terv szerinti térállásnak megfelelő).
  • c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (a kiépített fagyvédelmi kapacitásnak le kell fedni az új ültetvény egész területét).
 • 2. A csak az önállóan támogatható tevékenységek 1. célterület „Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek" esetében, a telepítési terv szerinti, az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kiépítése.

3. A 2. célterület vonatkozásában:

 • 1. A „Gyümölcstermő ültetvények telepítése" önállóan támogatható tevékenységek kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
  • a) Víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Az 1. célterület vonatkozásában:

 • 1. A Gyümölcstermő ültetvények telepítése és Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése pontok szerint támogatott tevékenységek esetében:
  • a) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • 2. Az I. Gyümölcstermő ültetvények telepítése, 1. Új ültetvény telepítése, az Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek 1. ponthoz és a IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek) 1. ponthoz tartozó tevékenységek esetében:
  • a) Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
 • 3. A III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek ponthoz kapcsolódó tevékenységek esetében:
  • a) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
  • b) b) A felhívás 3.1.1. III. pont („Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek) esetében, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
  • c) c) Maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások és max nettó 12 millió Ft támogatásig.
 • 4. A IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek ponthoz kapcsolódó tevékenységek esetében:
  • a) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
  • b) Maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások és max nettó 12 millió Ft támogatásig.

2. A 2. célterület vonatkozásában:

 • 1. Az évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó új ültetvény telepítése tevékenység keretében telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.
 • 2. A Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó új borszőlőültetvény tevékenység kapcsán a telepített borszőlőültetvény víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.

Nem támogatható tevékenységek:

 • 1. Ingatlan vásárlása.
 • 2. Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
 • 3. Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)
 • 4. Az öntözőrendszer működtetéséhez szükséges, felszíni vagy felszín alatti vizekből töltendő puffertározók létesítése, öntözővíz tározók létesítése

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése szerinti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a művelet keretében telepített új telepítésű, vagy cserélt ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot.
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése szerinti gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése abban az esetben támogatott, ha a meglévő vagy új telepítésű ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése szerinti betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök és a gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése, továbbá a Választható, önállóan nem támogatható fejezet szerinti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a kedvezményezett által művelt, meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot.
 • Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése és a Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek szerinti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a kedvezményezett által művelt, meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot.

Irányadó szabályozás: Amennyiben a területellenőrzésen mért ültetvényméret 5%-ot meghaladó mértékben, olyan módon tér el a telepítési tervben rögzített ültetvénymérettől, hogy nem éri el minimális ültetvényméretet, úgy az adott gép, eszköz beszerzése nem támogatható!

 • Ökológiai művelésmódú ültetvény esetében a kedvezményezett köteles a támogatással létrehozott ültetvényt annak termőre fordulásától a 9. melléklet I. táblázat 'F' oszlopában meghatározott ideig átállt ökológiai státuszban tartani.
 • Új borszőlőültetvény telepítése esetén
  • a támogatással érintett ültetvényt a műveletmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.
  • A telepített ültetvénynek el kell érnie a legalább 4000 db oltvány/dugvány/ha tőszámot.
 • öntözésfejlesztés kapcsán meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházások kizárólag akkor támogathatók, ha az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva mikroöntözés tekintetében legkevesebb 10%-os potenciális vízmegtakarítást eredményeznek majd.

Csatolandó nem pótólható mellékletek:

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: - az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
 • - a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció.
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint szolgáltatás vásárlásra vonatkozólag 3 db árajánlat.

  Amennyiben e dokumentumok egyike sem (vagyis egyetlen árajánlat sem) került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: általánosságban 5 év, de ültetvény típustól függően eltérő lehet

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 100 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 3. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 7.
2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 8. – 2024 augusztus 21.
3. értékelési szakasz: 2025. február 4. – 2025. február 17.
4. értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 3.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33