Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása

Kertészeti üvegházakhoz hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása
KAP-RD01a-RD01c-1-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 350 db

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatása: 30 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások támogatása: 20 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 5 milliárd Ft.
 • mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a, az alábbi kivételekkel:
  a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest az 1. célterület, továbbá a 2. célterület 1. pontja Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában – akár több szempont egyidejű teljesítésével – azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
  • a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Projektmenedzsment költségek vonatkozásában a támogatás az elszámolható költségek 50%-a.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek.

A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában.

Pályázók köre:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (TERA kérelem; kormányhivatali igazolás; állattartásnál ENAR rendszer nyilvántartása vagy hatósági állatorvos igazolása)

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, akik esetében az 1. a) és b) pontokban rögzített előírások nem relevánsak, és akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
  • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja, és
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • azonos megvalósítási hely kapcsán a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával még nem igazolta a már támogatott művelet megvalósításának megkezdését. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatási okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

 • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,
 • Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

 • Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése nettó 8 millió Ft támogatásig.
 • Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek:
  • Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
  • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
 • Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:
  • Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
  • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

A zöldség- és burgonyatárolók létesítésével, felújításával, bővítésével kapcsolatos művelet abban az esetben lehet támogatható, ha a kedvezményezettnek a felhívásban meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10 000 euró STÉ üzemméret kertészeti tevékenységből származik.

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):

 • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek nettó 500 millió Ft támogatás erejéig.

2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.);
 • világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
 • hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).

2. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • geotermikus energia hasznosítása:
  • új termelő kút/rendszer fúrása és a kapcsolódó berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése. Meglévő, ám hő hasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása;
  • a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló műveletek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése;
  • a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése;
  • vízfogyasztásmérő eszközök telepítése;
 • egyéb megújuló energia hasznosítása:
  • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre;
  • amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtés rásegítésre;
  • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre (kazánrendszer kiépítése);
  • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is);
  • biogáz hasznosítás a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek, technológiák energiaellátása céljából.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület 1. a), b) és c) alpontjaihoz kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése:
  • Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.

   A művelet keretében fejlesztett növényház termesztő felület m2 X nettó 10 000 Ft támogatásig:

 • 1. célterület. 1. a); 2. b) a. és a c) a. pontok szerint megvalósított tevékenységhez kapcsolódóan új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése.
 • Kertészeti tevékenyég végzéséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése nettó 50 millió Ft támogatásig.
 • 1. célterület szerint megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan a következő beruházások:
  • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése;
 • 1. célterület. 1. pont és a 2. pont b) és c) alpontok szerint megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan:
  • Egyedi azonosítóval (például: „Print Screening" módszerrel megjelölt, chippel rendelkező) ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm külső mérettel rendelkező, konténerek beszerzése nettó 30 000Ft/db támogatásig.
 • 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan a következő beruházások:
  • A művelet részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztésbe sorolt tevékenységek közül: telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése (vízellátás, szennyvízkezelés, villamos energiaellátás, gázellátás, telefon- és internetkapcsolat kiépítése), hídmérleg kialakítása, a munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer a felhívásban meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek a beszerzését is. 20% támogatásig.
 • Ingatlanvásárlás 2% támogatásig.
 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.
  • Projekt előkészítés:
   • szakmai előkészítés,
   • közbeszerzés
  • Mérnöki feladatok:
   • műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
  • Projektmenedzsment (2,5%)
  • Egyéb szolgáltatások:
   • tájékoztatás, nyilvánosság (0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft), kötelező
   • könyvvizsgálat (0,5%)
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

Nem támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése,
 • pickupok beszerzése,
 • forgóeszközök beszerzése,
 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem igényelhető támogatás,
 • eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgálóhelyiség.

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • Amennyiben a kedvezményezett ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódóan 10%-kal megemelt támogatási intenzitásban részesült, úgy a kedvezményezett köteles a kertészeti ágazathoz kapcsolódó üzemméret vonatkozásában a min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú üzemméretét fenntartani.
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás, illetve meglévő termálkút felújítására vonatkozó művelet esetén a legalább 5%-os energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.;

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 36 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 500 millió Ft

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 6.
2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7. – 2024. augusztus 21.
3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.
4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.

 

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33