Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
KAP - RD09b - 1-24
TERVEZET

 Keretösszeg: 1,6 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 40 db
 

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 36,5 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

Regionális beruházási támogatás esetén:

 • a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
 • b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
 • c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.

  A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – a mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal növelhetők.

Csekély összegű támogatás esetén:

 • • 65%
 • • csekély összegű támogatás bármely településen megvalósítandó műveletre igényelhető!

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 1) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:
  • a) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
  • b) Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR'08) szerint a 02 (Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
 • 2) tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR'08 8130 - zöldterület-kezelés, TEAOR'08 4776 - dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR'08 4622 - dísznövény-nagykereskedelem;
 • 3) mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek,
 • b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
 • c) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:

 • 1. Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
 • 2. Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktársátor, konténersátor telepítése is);
 • 3. Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
 • 4. Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:

 • 1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:
  • a) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;
  • b) önjáró csemetekiemelő gépek;
  • c) önjáró állítható emelő platformok;
  • d) önjáró eszközhordozók és adapterek.
 • 2. Növényvédelem gépei:
  • a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);
  • b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;
  • c) hideg vagy meleg köd képzők.
 • 3. Növénytermesztés speciális gépei:
  • a) bálabontó és földkeverő;
  • b) cserepezőgépek;
  • c) automatizált kihordó rendszerek;
  • d) kézi talajművelő gépek;
  • e) vetőgépek;
 • 4. Növényápolás gépei:
  • a) akkumulátoros metszőollók;
  • b) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;
  • c) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;
  • d) magassági ágvágó;
  • e) tárcsás ágvágók.
 • 5. Zöldterület kezelés gépei:
  • a) fű és pázsit kezelés gépei;
  • b) fűvetők és után vetők;
  • c) szárzúzók;
  • d) árokásók;
  • e) elektromos talicskák,
  • f) gyepfelszedők;
  • g) rönkaprítók, ágdarálók.

Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (max 0,5%, de legfeljebb 150 000 Ft)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • 1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.
  • a) Projekt előkészítés:
   • i. szakmai előkészítés,
   • ii. közbeszerzés
  • b) Mérnöki feladatok:
   • i. műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
  • c) Projektmenedzsment (2,5%)
  • d) Telepi infrastruktúra fejlesztése
  • e) Áruszállításra, terepi munkavégzéshez használt, N1 járműkategóriába sorolt, gépjárművek beszerzése
  • f) Informatikai eszközök beszerzése.
  • g) A telephelyen nevelt, tárolt növények támrendszerének kialakítása.
  • h) Esővízgyűjtő rendszer kialakítása.
  • i) Tápoldatozó rendszer kiépítése.
  • j) Üzemen belüli anyagmozgatás (rakodógép, platós és vontató targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) gépeinek beszerzése;
  • k) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

 • 1. Göngyöleg beszerzése;
 • 2. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet által a quad kategóriába sorolt járművek beszerzés, függetlenül annak forgalomba helyezési járműkategóriai besorolásától;
 • 3. Pickup beszerzése.

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • A támogatás elnyerésével a kedvezményezett vállalja, hogy vállalkozása árbevételét legalább 10%-os mértékben megnöveli. A vállalást a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év és a művelet fizikai lezárását követő 2. teljes lezárt üzleti év viszonylatában kell teljesíteni.

Csatolandó nem pótólható mellékletek:

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: - az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
 • - a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció.
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint szolgáltatás vásárlásra vonatkozólag 3 db árajánlat.

  Amennyiben e dokumentumok egyike sem került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.

Tartalmi értékelési szempontok elutasításra vonatkozó feltételei:

I. projekt méret vizsgálata

 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az árbevétel ötszörösét.

II. A vállalkozás eredményes működésének vizsgálata

II.1. Eredmény vizsgálata

Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

II.2. Saját tőke arányos beruházás vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 10,00% feletti, vagy 150,00% és az alatti (10,00%<x<=150%)

II.3. Eladósodottság fokának vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 100,00% és az alatti (X<=100%)
  (kötelezettségek az utolsó teljes lezárt évben / eszközök összesen az utolsó teljes lezárt évben) * 100
  Kötelezettségek = a pénzügyi adatok tábla „6. sor Hosszú lejáratú kötelezettségek" + „7. sor Rövid lejáratú kötelezettségek" az utolsó teljes lezárt évben,
  Eszközök összesen = a pénzügyi adatok tábla „1. sor Eszközök összesen" az utolsó teljes lezárt évben

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a II.1, II.2 és II.3 közül legalább 2 esetén „Nem megfelelt" minősítést ér el, akkor az üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 17. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.
4. értékelési szakasz: 2025. február 04. – 2025. február 17.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33