Állattartó telepek megújításának támogatása

Állattartó telepek megújításának támogatása

Állattartó telepek megújításának támogatása
KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24
TERVEZET

Keretösszeg: 50 Milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma: 800-1000 db
 

Keretösszeg megoszlása:

 • 1. célterület:
  Állattartó telepek általános korszerűsítése: 36,49 milliárd Ft
 • 2. célterület:
  Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások: 9,71 milliárd Ft
 • 3. célterület:
  Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében: 2,79 milliárd Ft
 • 4. célterület:
  Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítását célzó beruházások: 1,01 milliárd Ft

Támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő (VNT) támogatás összege: maximum 200 millió Ft.
 • Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:
  • 3. célterület: maximum 50 millió Ft.
  • 4. célterület: maximum 30 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):
  • az 1. célterületen („Állattartó telepek általános korszerűsítése") az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
  • a 2. célterület 1. pontja („Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
  • a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
  • a 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,
  • a 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával") esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.
 • Az alábbi esetekben az 1. célterület és a 2. célterület 1. pontja kapcsán – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot.
  • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
   A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
   • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átadója, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolást szükséges csatolni arról, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervhez a gazdaságátadási szerződés benyújtásra került. A gazdaságátadási szerződés aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint 2023. január 1.
   • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átvevője, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a gazdaságátadási szerződésnek megfelelően gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát átadta a gazdaság átvevőnek.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
   • az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • A kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A kedvezményezettek jelen felhívásban tervezett műveletük tekintetében további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek.

A támogatás intenzitás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot azzal, hogy az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető, a jelen felhívás alapján megtervezett művelet kamat és kezességi díj nélkül számított elszámolható költségének arányában. E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők.

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be valamennyi célterület esetén:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (EK kérelem; kormányhivatali igazolás; állattartásnál ENAR és TIR rendszer nyilvántartása vagy hatósági állatorvos igazolása)

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport és termelői szervezet, illetve termelői integrációs szervezet) az a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül mezőgazdasági termelőnek minősül.

Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet az a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
A szociális szövetkezeteknek az a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Támogatásban nem részesíthetők akik:

 • azonos megvalósítási hely esetén a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.1-20 kódszámú, „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása" című felhívása, illetve VP2-4.1.1.9-21 kódszámú, „Állattartó telepek megújításának támogatása" című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez
 • a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24 kódszámú „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása" című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik,
 • a KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24 kódszámú „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása" című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

Elszámolható költségek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A kedvezményezettek csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott (új telep létesítése esetén tartani tervezett) állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatási kérelem abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, a lenti pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységet.

1. célterület: : Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

1.) Baromfitartó telepek korszerűsítése Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:

 • 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  • b) Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • 2. Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  • a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.

2.) Sertéstartó telepek korszerűsítése - Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:

 • 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése,)
  • b) Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • 2. Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  • a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

3.) Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:

 • 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
  • b) Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • 2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  • a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).
  • b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  • c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

4.) Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:

 • 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  • b) juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • 2. Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  • a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
  • b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  • c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

5.) Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:

 • 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 • 2. Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  • a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
  • b) Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

1. Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:

 • a) Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • b) Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • c) Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
 • d) Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

 • a) napkollektorok alkalmazása,
 • b) napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
 • c) biomassza alapú rendszerek telepítése,
 • d) hőszivattyús rendszerek telepítése,
 • e) geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
 • f) anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,
 • g) szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

A célterület alapján olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

 • a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)
 • Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!
 • b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is):

1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása - Valamennyi az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • a) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
 • b) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

2. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából.:

Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:

 • a) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletben, valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008. december 18. ) előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.
 • b) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:
  • többlet szalma biztosítása,
  • levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,
  • a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,
  • egészségi állapot monitorozása,
  • részben tömör padlózat biztosítása.

A vállalások szerint növelt, biztosítani szükséges alapterületeket és a b) tevékenység esetében a további kötelezettségvállalásokhoz fűződő elvárásokat.

A nagyobb férőhely biztosítására vonatkozó legalább 15%-os vagy legalább 20%-os vállalások, valamint a b) tevékenység esetében a további kötelezettségvállalások megvalósulását a támogatási kérelem benyújtási időpontjában fennálló állapot és a fenntartási időszak 1. évének viszonylatában kell igazolni.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak. Az általános költségek és immateriális javak költségei az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet.

1. Minden célterület kapcsán:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok:
  • műszaki ellenőri szolgáltatás (3 árajánlat kell), ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit (1%)
 • Projektmenedzsment (2,5%)
 • Egyéb szolgáltatások:
  • tájékoztatás, nyilvánosság( 3 árajánlat kell) (0,5%, de legfeljebb nettó 150 000 Ft), kötelező
  • könyvvizsgálat (0,5%)
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.
 • Ingatlan vásárlás: 2%
 • Terület előkészítés: (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 2%

2. Minden állatfaj kapcsán:

 • a) Az 1. célterület vonatkozásában a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását max nettó támogatási összeg 20%-a;
 • b) Az 1. célterület vonatkozásában az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca) beszerzése. A felhívásból kifelejtették a költségkorlátot, de vélhetően 25%.
 • c) Az 1. és 4. célterület 1. pontja kapcsán telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása max nettó támogatási összeg 5%-a;

3. Minden állatfaj kapcsán az 1.célterület vonatkozásában:

 • a) A szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: szervestrágyaszóró, trágya kijuttató adapter, hígtrágya kijuttatás céljára szolgáló hígtrágya szállító tartálykocsi), max nettó 100 millió támogatási összeg.

  A hígtrágya injektáló beszerzése a 3. célterületen belül önállóan, míg a rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt a 2. Minden állatfaj kapcsán b) pont szerint támogatott.

4. Az 1. célterület kapcsán termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenysége:
a) az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,

 • b) az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

5. A 4. célterület kapcsán:

 • a. vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása,
 • b. karanténistálló kialakítása,
 • c. higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása,
 • d. bálatakaró ponyva (minimum 12 m * 25 m méretű) beszerzése,
 • e. szabadtartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése,
 • f. telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott.).
 • A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. év igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása.
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi)
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Kötelező vállalás – amennyiben releváns:

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén el kell érni a kedvezményezettnek az előírt legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulást.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Amennyiben az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.;
 • Anaerob lebontás (biogáz előállítás) alkalmazása esetén talajjavításra alkalmas minőségű fermentum előállítása szükséges.

Csatolandó nem pótólható mellékletek:

 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: - az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
 • - a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció.
 • Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, a beszerzésre kerülő gépekre, eszközökre, technológiákra, valamint szolgáltatás vásárlásra vonatkozólag 3 db árajánlat.

  Amennyiben e dokumentumok egyike sem (vagyis egyetlen árajánlat sem) került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.

Tartalmi értékelési szempontok elutasításra vonatkozó feltételei:

I. projekt méret vizsgálata

 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az árbevétel ötszörösét.

II. A vállalkozás eredményes működésének vizsgálata

II.1. Eredmény vizsgálata

Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • A vállalkozás eredménye 3 teljes lezárt üzleti év megléte esetén legfeljebb 1 alkalommal nem pozitív (negatív vagy nulla)
 • 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén pozitív az eredmény

II.2. Saját tőke arányos beruházás vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 10,00% feletti, vagy 150,00% és az alatti (10,00%<x<=150%)

II.3. Eladósodottság fokának vizsgálata

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén az alábbiaknak feleljen meg:

 • Az arányszám (X) 100,00% és az alatti (X<=100%)
  (kötelezettségek az utolsó teljes lezárt évben / eszközök összesen az utolsó teljes lezárt évben) * 100
  Kötelezettségek = a pénzügyi adatok tábla „6. sor Hosszú lejáratú kötelezettségek" + „7. sor Rövid lejáratú kötelezettségek" az utolsó teljes lezárt évben,
  Eszközök összesen = a pénzügyi adatok tábla „1. sor Eszközök összesen" az utolsó teljes lezárt évben

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a II.1, II.2 és II.3 közül legalább 2 esetén „Nem megfelelt" minősítést ér el, akkor az üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Területi korlátozás: A projekt megvalósítási területe Magyarország

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Előleg igénylése: támogatás max. 25%-a, de legfeljebb 50 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 3. napjáig van lehetőség.

1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33