Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci programhoz támogatás

Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program

Megnyílt a Munkakör-megosztás elterjesztését célzó munkaerőpiaci program melynek célja, a fiatalok munkához jutásának, beilleszkedésének és a generációk közötti tapasztalat-átadásának támogatása azáltal, hogy mindkét érintett munkavállaló (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő" részmunkaidőben dolgozik, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát.

PÁLYÁZHATNAK: Mikro-, kis-, közép és nagyvállalatok is igényelhetik

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 1 év

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

 • betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya 8 óráról 6 órára csökkentendő és havi 150 000 Ft támogatásban részesülhet
 • pályakezdő álláskereső napi 6 órás foglalkoztatás után járó bérére havi 244 500 Ft
 • munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei havi maximum 50 000 Ft.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 30 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: csekély összegű támogatás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.10 -től 2024.06.30-ig

Mutatjuk a részleteket:

A program keretében a pályakezdő álláskereső részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatására kerülne sor, melyhez a munkaadó támogatást kap a garantált bérminimum szintjéig.

A munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályakezdőt egy idősebb, tapasztalt kolléga folyamatosan betanítja. A betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya a korábbi teljes munkaidő helyett 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre változik. A kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, illetve a mentorálás díjazására az idősebb munkavállaló havi 150 ezer forintban részesül.

A munkáltató többletköltségeit (pl: munkába járás) részben vagy egészben átvállalja a támogatásközvetítő OFA Nonprofit Kft., ennek kapcsán havi 50 ezer forint átalányköltséggel lehet számolni.

A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik

A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatható.

A pályázat keretében több nyugdíj előtt álló munkavállaló vonatkozásában is igényelhető támogatás. Minden egyes nyugdíj előtt álló munkavállaló munkakörének megosztása egy fő állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskereső felvételével kell megvalósuljon.

Támogatás összege, mértéke és formája:

 • a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló bérköltsége az alábbiak szerint: a munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosított arányosított bérhez hozzászámított és kifizetett havi 150 ezer Ft összeg (a kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, valamint a mentorálás díjára) azzal, hogy ezt a munkaszerződés-módosításban a munkáltató feltünteti,
 • a munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresőnek a munkakör megosztás idejére vonatkozó részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatása után fizetett bérére havonta 244.500 Ft támogatás igényelhető,
 • a munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei (pl. munkába járás) kompenzálására havi maximum 50 ezer Ft átalányköltség.

A fenti foglalkoztatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket a munkáltató saját forrásból köteles megfizetni, azokra támogatás nem igényelhető.

A támogatás legfeljebb a projekt időtartamára, a pályázatban részletezett ütemezés alapján nyújtható, a támogatás ideje az 1 évet nem haladhatja meg. A támogatás időtartamába a pályakezdő álláskereső továbbfoglalkoztatásának időtartama nem számít bele.

Jelen pályázati program esetén munkabér alatt a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról szóló KSH által kiadott, hatályos „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" elnevezésű közlemény „kereset" címszó alatt meghatározott juttatások tartoznak, a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény és a szabadságmegváltás kivételével. Nem kerülnek megtérítésre, továbbá az alábbi jogcímeken kifizetett járandóságok: a betegszabadság idejére fizetett távolléti díj, a helyettesítési díj. A támogatás nem számolható el továbbá a táppénz időtartama alatt.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetése utólagos formában negyedéves elszámolás alapján történik.

Előleg: 30% előleg igényelhető a pályázat benyújtásakor.

Támogatás jogcíme: csekély összegű (de minimis) támogatás

Kik pályázhatnak?

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel, rendelkező

 • gazdasági társaság (kkt, bt, kft, zrt.),
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226)
 • egyéni vállalkozó.

A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki

 • a pályázat beadásakor rendelkezik két lezárt üzleti évvel és a két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaviszonyban foglalkoztatja, a projekt keretében munkakörmegosztással érintett, és a munkakör-megosztás befejezésével öregségi nyugdíjjogosultságot szerző (nők esetében - amennyiben releváns - a nők kedvezményes öregségi nyugdíjjogosultságát elérő), munkavállalót,

A pályázati program keretében támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki vállalja

  • a fenti munkavállaló munkatapasztalatának átadása és munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresővel munkaszerződést köt, mely a munkakör-megosztás idejére vonatkozóan részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatás lehet. A program keretében a munkáltató a betanítás idejére legfeljebb havonta 244.500 Ft támogatást számolhat el (felvételre került pályakezdő álláskeresőnként),
  • a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidejét munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosítja, azzal, hogy az arányosított bérhez a kieső munkaidőre jutó bért, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, és a mentorálás díjára havi 150 ezer Ft összeget hozzászámítja és ezt a munkaszerződés-módosításban feltünteti,
  • vállalja, hogy mindkét érintett munkavállalót (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő" részmunkaidőben foglalkoztatja, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát,
  • a pályázati adatlap részét képező ütemterv alapján megtervezi a betanítás és munkakörmegosztás időtartamát, több munkavállalót érintő munkakör esetén munkavállalónként,
  • vállalja, hogy a támogatással érintett munkavállalón és felvett pályakezdő álláskeresőn túl egyik foglalkoztatott munkavállalójának munkaviszonyát sem szünteti meg a projekt időtartama alatt működésével összefüggő okból,
  • vállalja a munkakör-megosztással érintett, felvételre kerülő pályakezdő álláskeresőnek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamába az eltérő munkahelyen, más foglalkoztatónál történő munkavégzés, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás időtartama nem számít bele.
  • tudomásul veszi, hogy a tervezett munkakör-megosztás ideje alatt támogatást
   • felvételre került pályakezdő álláskereső munkavállaló kiesése esetén (pl. munkavállalói felmondás miatt megszűnik a munkaviszonya) kizárólag a kieső munkavállaló 3. pontban leírt feltételeknek megfelelő pályakezdő álláskeresővel történő, 30 napon belüli pótlásával, vagy
   • a nyugdíj előtt álló munkavállaló betegsége vagy egyéb okból történő kiesése esetén kizárólag a kieső munkavállaló 2. pontban leírt feltételeknek megfelelő munkavállalóval történő pótláával,
   a pályázatban megjelölt munkakör-megosztás céljából és a pályázatban tervezett időtartamra veheti igénybe,
  • tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatása esetén a megítélt támogatási összegen felül többlet támogatás igénybevételére nincs lehetőség,
  • tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás azon munkavállalóhoz kapcsolódóan, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat [Mt. 53. §], valamint akit munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony keretében foglalkoztat [Mt. 214. §].

A pályázatnak nincs területi korlátozása. Az egész ország területéről lehet pályázatot benyújtani.

Jelen felhívás keretében negyedéves elszámolásra van lehetőség.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:

A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik.

A támogatás időtartamába a pályakezdő álláskereső továbbfoglalkoztatásának időtartama nem számít bele.

A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje:

A projekt megvalósításának végső határideje 2025. október 31.

A pályázatok benyújtása:

A pályázatot 2024. január 10-től 2024. június 30-ig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

Papír alapon postázva, a felhívásban leírtaknak megfelelően.

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.