KKV kapacitásbővítő támogatás - GINOP Plusz-3.2.4-23

KKV kapacitásbővítő támogatás GINOP Plusz-3.2.4-23

Január 31-ig pályázható a GINOP Plusz-3.2.4-23 KKV kapacitásbővítő támogatás, melynek célja azon kis-, és közepes vállalkozások kapacitás-fejlesztésének támogatása a négy leghátrányosabb régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) akik legfeljebb 10 munkavállalóval bővítenék a foglalkoztatottaik számát. Továbbá hogy hosszabb távon is segítse a kkv-k alkalmazkodását a zöld és a digitális átállás okozta kihívásokhoz, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a létrejövő munkahelyek hosszabb távon is fenntarthatók legyenek.

PÁLYÁZHATNAK: KKV-k (Mikro-, kis-, középvállalkozások, nagyvállalatok kizárva)

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ: maximum 6 hónap

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG: 50 %

TÁMOGATÁS JOGCÍME: „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza szerinti válságtámogatásként

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2024.01.31-ig

Íme a részletek:

Keretösszeg: 4,5 milliárd

Benyújtási időszak: 2024. január 31-ig postára adott támogatási kérelem fogadható be

Támogatási kérelem benyújtásának módja: Támogatási kérelmet benyújtani a kezdő időponttól kizárólag postai úton lehetséges.

Támogatás mértéke, összege, jogcíme:

 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének max. 70%-a.
 • A vissza nem térítendő támogatás válságtámogatásként nyújtható, amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás lenyilatkozza, hogy működését érinti az orosz agresszió okozta gazdasági válság.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónkként 2 467 920 Ft.
 • A támogatói okirat hatálybalépését követően a megítélt támogatási összeg 50%-a előlegként kerül kifizetésre a támogatott vállalkozás részére.

Pályázók köre:

Támogatott vállalkozások, azon KKV-k lehetnek:

 • A támogatást igénylő székhelye/telephelye/fióktelepe (a foglalkoztatás helyszíne) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régióban működik
 • rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő) beszámolóval lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a vállalkozás az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. Bérelt telephely esetén határozatlan idejű, vagy legalább a továbbfoglalkoztatási időszak végéig szóló bérleti szerződéssel kell a vállalkozásnak rendelkeznie.
 • A kiválasztás során előnyben részesül azon vállalkozások, amely a szabad vállalkozási zónába eső településen valósít meg a projektje keretében beruházást.
 • A támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell saját bankszámlával, illetve Ügyfélkapu regisztrációval.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 • A támogatás csak olyan KKV-nak ítélhető meg, mely a szakmai szempontrendszer értékelésekor legalább 60 pontot elér a maximálisan elérhető 100 pontból.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság és non-profit gazdasági társaság (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság),
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég),
 • szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

Kizáró okok, speciális feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (különösen: szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.
 • Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével - bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, melynek foglalkoztatásbővítési megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt megvalósítására.
 • Nem támogatható, azaz nem adható ki támogatói okirat és nem folyósítható támogatás olyan vállalkozásnak, melynek köztartozása van.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll.
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, mely nem felel meg az Áht. 50. § (1)8 bekezdése szerinti követelménynek. (elvárás a rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet)
 • Nem támogatható olyan vállalkozás, amely 2023. október hónapot követően csökkentette a létszámát, kivéve az itt felsorolt, figyelmen kívül hagyható eseteket. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik, illetve a közfoglalkoztatottak számát.
 • Nem nyújtható válságtámogatás az európai bizottsági közlemény 1.1. szakaszában jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint az európai bizottsági közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozások részére, így különösen nem részesülhetnek támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalanyok, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozások.
 • Nem nyújtható válságtámogatás az előző albekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
 • Nem nyújtható válságtámogatás amennyiben annak feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
 • Nem nyújtható válságtámogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások részére, amennyiben a támogatás a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerülne meghatározásra.
 • Nem nyújtható válságtámogatás a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak, amennyiben az a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)-k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.
 • Nem nyújtható támogatás amennyiben a válságtámogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - meghaladja a 2 250 000 eurónak, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 280 000 eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén pedig a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • Nem nyújtható támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
 • Nem részesülhet támogatásban olyan vállalkozás, amelynek működését az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai nem érintik hátrányosan, vagy amely az érintettségről a támogatás odaítélését megelőzően nem nyilatkozik.
 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely a jelen Közlemény 5. pontjában részletezettek szerint a digitális és zöld átálláshoz kapcsolódóan elvárt horizontális tevékenység vállalásáról támogatási kérelmében nem nyilatkozik.

Kötelezettségek:

 • Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a négy leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban működő, bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén legalább 1 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2023. október havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
 • Olyan új munkavállaló alkalmazásához igényelhető támogatás, akinek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme, kivéve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett alkalmi munkából származó jövedelmet. A feltételnek való megfelelést az OFA Nonprofit Kft. az elszámolás során ellenőrzi.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az állami foglalkoztatási szerv felé bejelenti.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság részére lehetővé teszi, amelyeket erre a Támogató vagy jogszabály jogosít, illetve kötelez.
 • Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.
 • A megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a tovább foglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.
 • A támogatott vállalkozásnak vállalni kell, hogy a támogatás összegének legalább 30%-át önrészként, állami támogatástól mentes saját forrásból biztosítja.
 • Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő tovább foglalkoztatási kötelezettsége van. A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 4 hónap.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.
 • A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
 • A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással határozatlan idejű szerződéssel vagy a támogatott foglakoztatási és a nem támogatott továbbfoglakoztatás időtartamára (továbbiakban foglalkoztatási kötelezettség) szóló határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül igazolnia kell a teljes létszámnövekedést. Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Kedvezményezett a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezheti, vagy amennyiben a támogatott vállalkozás a minimálisan elvárt 1 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatói okiratot visszavonja.
 • A foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó továbbadott támogatás keretében állományba vett személyek után egyidejűleg más forrásból támogatás nem nyújtható, e személyeket más projekt alapján fennálló foglalkoztatási kötelezettség nem érintheti.
 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatott foglakoztatási vagy a nem támogatott továbbfoglalkoztatás időtartam alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követően a munkáltató helyére új – azonos munkaerőpiaci státuszú - munkavállalót alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi munkavállalóra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új munkavállalóval kötött munkaszerződésben rögzítendő foglalkoztatási idő minimum az érintett álláshelyre vonatkozó foglalkoztatási kötelezettséggel érintett időszakból hátralévő időtartam.
 • Amennyiben a munkáltató a támogatott munkavállaló helyére új, de nem azonos munkaerőpiaci státuszban levő munkavállalót alkalmaz, abban az esetben az OFA Nonprofit Kft. megvizsgálja, hogy a pályázó a változtatás után megfelel-e a támogatást igénylő vállalkozások kiválasztására alapján elérendő minimum pontszámnak. Amennyiben az ezen bekezdés szerinti változtatás miatt a munkáltató nem éri el a meghatározott minimum pontszámot (legalább 60 pont), az OFA Nonprofit Kft. a támogatói okiratot visszavonja és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaköveteléséről rendelkezik.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a támogatási kérelemben be kell mutatnia, hogy milyen kihívást jelent a kettős átálláshoz (zöld – és digitális átállás) való alkalmazkodás és a projekt hogyan segít ebben.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a jelen Közleményben meghatározott környezetvédelmi tevékenységek közül kötelezően kell választania egy környezetvédelmi tevékenységet a zöld átálláshoz kapcsolódóan, amelyet a projektben megvalósít. Kötelezően megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység (1 elem választandó)
  • o HTK02 A kerékpáros közlekedés ösztönzése
  • o HTK06 Részvétel fenntarthatósági képzésen
  • o HTK11 Zöld közbeszerzés
  • o HTK13 Környezetvédelmi szemléletformáló akciók a projektben
  • o HTK15 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
 • Amennyiben a munkáltató vállalta, hogy a támogatott munkavállalók közül legalább 1 fő új munkavállaló munkaköre kiterjed a kettős átállás kapcsán a meghatározott Szakmai szempontrendszerben foglaltakra, abban az esetben az OFA Nonprofit Kft. a vállalásban foglaltak teljesítését vizsgálni fogja. Amennyiben a vállalás nem teljesítése/részbeni teljesítése miatt a munkáltató nem éri el a meghatározott minimum pontszámot (legalább 60 pont), az OFA Nonprofit Kft. a támogatói okiratot visszavonja és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaköveteléséről rendelkezik.

Támogatható tevékenységek:

A vállalkozások számára nyújtott bérköltség támogatással kapcsolatos szabályok:

Bértámogatás: A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalójának munkabére és jogszabályban meghatározott bérpótlékai, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértéke, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény keretében igénybe vett adókedvezményre. A bértámogatás elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • A bérköltség és jogszabályban meghatározott bérpótlékok támogatott összege maximum havonta bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70 %-a.
 • A támogatást igénylő az a) pontban meghatározottnál magasabb bért is megállapíthat az új munkavállaló részére, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb havonta bruttó 400.000 Ft/fő összegben vehet igénybe, vagyis az ezen összeg feletti bérköltség nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
 • A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül. A támogatást igénylő részére megítélt támogatás nem minősül bevételnek.

Az új munkavállalók bérköltségének legfeljebb 30%-a mértékéig támogatásban részesül a vállalkozás a célcsoport foglalkoztatásához az új munkahely létrehozásához kapcsolódó alábbi költségek fedezetére:

 • Eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan, - beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást, amely közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik),
 • Online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárláshoz kapcsolódó költségek,
 • Zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségei,
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: A támogatott a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

Elszámolható költségek köre:

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónkként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
 • a bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához, zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.

A támogatási kérelem benyújtását követően, a támogatási döntésig, a vállalt új munkavállalók száma és munkaerőpiaci státusza nem módosítható.

A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az új munkavállaló foglalkoztatásának megkezdésének napja:

 • legkorábban a támogatási kérelem benyújtását követő nap,
 • legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. nap (azzal a feltétellel, hogy a megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó kötelezettség lezárultát követő 30. nap, de legkésőbb 2025. május 31.

 

Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.