Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására kombinált hiteltermék keretében

TÁMOGATÁS CÉLJA

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

A projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

A kölcsön kamata 2% / év.

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A kölcsön futamideje

 • új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
 • immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
 • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 36 hónap.

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • szövetkezetek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 • amelynek fejlesztési igénye a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása, hajó, csónak gyártása és ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése, illetve bányászat tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • a) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása
 • c) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint
 • d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

Az b.) - d.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók. A d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

Az e.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

A Felhívás keretében beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 • A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 2. mellékletében szereplő kivételek figyelembevételével.
 • A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint
 • A Felhívás 5. sz. melléklete tartalmazza az elszámolható eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
 • A Felhívás 6. sz. szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR (tevékenységek és szolgáltatások országos jegyzéke) lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 • A projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019.január 31-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra.  

Vanessia Kft
Vanessia Kft

A Vanessia Kft. 19 éves múltra tekint vissza a pályázati tanácsadói piacon. Cégünk a 2019-es pályázati szezon elejére közel 4.200 sikeres pályázat elkészítésében, menedzselésében vett részt. Segítséget kívánunk ny újtani ahhoz, hogy az ötletekből, elképzelésekből, vágyakból a valós lehetőségeknek megfelelő, sikeres projektek szülessenek. Szakembereink a projektgenerálástól a zárójelentések és elszámolások beadásáig ügyfeleink segítségére vannak; ennek köszönhetően az elmúlt 3 év átlagában sikerarányunk 90% feletti.

Jelenleg 16 főállású tanácsadó, 21 projektmenedzser és 10 külsős szakember adja tevékenységünk szakmai alapját. Működésünk kiterjed az ország egész területére, irodáink Budapesten, Pécsett és Debrecenben találhatóak.

Vállalkozásunk az évek során folyamatosan bővítette tevékenységi- és ügyfélkörét. A kis- és középvállalkozási szektor mellett egyre gyakrabban vették igénybe szolgáltatásainkat a közszféra szereplői: önkormányzatok és azok intézményei (egészségügy, oktatás, szolgáltatás, művelődés) is a hazai és uniós pályázatok során.

Célunk és küldetésünk a magyarországi köz- és vállalkozói szféra szereplőinek minél szélesebb körű tájékoztatása, naprakész, pontos információkat kívánunk szolgáltatni az uniós és hazai pályázatokról, felkészíteni őket a sikeres pályázásra. Szakértői tevékenységünkkel ügyfeleink számára értékes, a gyakorlatban is jól hasznosítható megoldásokat biztosítunk. Sikereink titka az, hogy minden projektet önálló értékként kezelünk, nem alkalmazunk sablon megoldásokat.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 (+361) 319-2707           (+36 1) 319-2702          vanessia[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.