Pályázat Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítására és működtetésére

PÁLYÁZAT CÉLJA

A Felhívás célja, hogy kísérleti jelleggel kialakításra kerüljenek olyan Vállalati Képző Központok, amelyek versenyképes tudást, képzést nyújtanak a saját munkavállalóik, valamint a beszállítóik és a kapcsolt vállalkozások, továbbá egyéb gazdálkodó szervezetek foglalkoztatásában álló munkavállalók (külső munkavállaló) számára, valamint új kereteket biztosítanak a munkaerő-tartalék mobilizálására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 000 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-90 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100.000.000 Ft maximum 600.000.000 Ft az alábbiak szerint:

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:


Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 300 000 000 forint.

TÁMOGATHATÓ TERVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Képzések lebonyolítása

 • az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy
 • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettség- és kompetenciamérést és annak előkészítését a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően. A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5 a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés lefolytatása szükséges.

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső munkavállalókat és/vagy a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia a képzésekbe vont saját munkavállalók legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

 • beszállítók munkavállalói;
 • kapcsolt vállalkozások munkavállalói;
 • egyéb vállalkozások munkavállalói;
 • a bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott;
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben, nem részt nem vevő, foglakoztatásban nem álló fiatalokat is).

A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés és a beszállító nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknakn megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről cégszerűen aláírt formában készüljön. Olyan beszállítói szerződés fogadható el, amelynek dátuma korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében12 a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

2. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feladatok ellátása beleértve szakmai megvalósító biztosítását, együttműködést a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás kedvezményezett konzorciumával.

3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is
 • képzési terv készítése a munkavállalói és munkáltatói igények figyelembe vételével,

b) Képzések megvalósításának előkészítése

 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett;
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmenedzser, pénzügyi menedzser biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) A Vállalati Képző Központok létrehozásához, működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

Képzési tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen, építési engedélyhez nem kötött infrastrukturális fejlesztések (eszközbeszerzés, épület-átalakítás, -felújítás) megvalósítása.

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósítási időszakában legalább 1 főt foglalkoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A 3.1.2.1 b) pontban szereplő szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében és
 • amelyek éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot.Az ac) pont szerinti elvárás vizsgálatakor a támogatást igénylő éves nettó árbevétele mellett figyelembe vehető az igénylő partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásainak éves nettó árbevétele.Az elvárás teljesítésének vizsgálatakor a figyelembe vehető adatok 100%-ban összesítésre kerülnek.
 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési terv megfelelőségéről.
 • a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 3. 10.00 órától május 4. 12.00 óráig van lehetőség. Ezen időszak alatt benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra. 

 

Vanessia Kft
Vanessia Kft

A Vanessia Kft. 11 éves múltra tekint vissza a pályázati tanácsadói piacon. A magyarországi tanácsadói tevékenységet 2011-ben átvette a Vanessia Magyarország Kft., míg a Vanessia Kft. a frissen csatlakozó új tagállamokban indított szakmai tevékenységért felel. Cégeink a 2015-ös pályázati szezon elejére több mint 2.800 sikeres pályázat elkészítésében, menedzselésében vettek részt. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az ötletekből, elképzelésekből, vágyakból a valós lehetőségeknek megfelelő, sikeres projektek szülessenek. Szakembereink a projektgenerálástól a zárójelentések és elszámolások beadásáig ügyfeleink segítségére vannak; ennek köszönhetően az elmúlt 3 év átlagában sikerarányunk 90% feletti.

Jelenleg 16 főállású tanácsadó, 14 projektmenedzser és 8 külsős szakember adja tevékenységünk szakmai alapját. Működésünk kiterjed az ország egész területére, irodáink Budapesten, Pécsett és Debrecenben találhatóak.

Célunk és küldetésünk a magyarországi köz- és vállalkozói szféra szereplőinek minél szélesebb körű tájékoztatása, naprakész, pontos információkat kívánunk szolgáltatni az uniós és hazai pályázatokról, felkészíteni őket a sikeres pályázásra. Szakértői tevékenységünkkel ügyfeleink számára értékes, a gyakorlatban is jól hasznosítható megoldásokat biztosítunk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 (+361) 319-2707           (+36 1) 319-2702          vanessia[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.