Újabb beadási szakaszok nyíltak az ültetvénytelepítést és gyógynövénytermesztést támogató pályázatban

Pályázat ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatására

2022.02.28-tól ismét benyújtható a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása elnevezésű, VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú pályázat, melynek keretében 40-50%-os intenzitással, maximum 500 millió Ft támogatás igényelhető ültetvények telepítésére, öntözés kiépítésére, gépek beszerzésére. A támogatási kérelmek benyújtására 4 új szakaszban van lehetőség 2022.04.30-ig.

A felhívás néhány ponton változott, így az alábbiakban összefoglaljuk a hatályos pályázati feltételeket:

Keretösszeg: 15 milliárd Ft

 • Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – 10 Milliárd Ft
 • A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – 3 Milliárd Ft
 • A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása – 1,5 Milliárd Ft
 • A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása – 0,5 Milliárd Ft

A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.
A támogatott projektek várható száma: 400-500 db.

Pályázók köre:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (TERA kérelem; kormányhivatali igazolás; állattartásnál ENAR rendszer nyilvántartása vagy hatósági állatorvos igazolása)

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

  A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

 • b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

  Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projekt: a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatás mértéke:

 • A támogatás maximális mértéke:

  az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.

  a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 500 millió forint.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése (az 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása):
Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

 • 1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

 • 2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet.

  A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek:

 • 1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása: a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása; jégháló beszerzése, kiépítése.

 • 2. Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

 • 3. Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

 • 4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
  • d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • 1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

 • 2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

 • 3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése: mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése; önjáró betakarítógépek beszerzése; a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A. Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
 • B. Mérnöki feladatok;
 • C. Projektmenedzsment;
 • D. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

az 1. célterület A) pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen:

 • E. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
  • i. A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
  • ii. Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
  • iii. Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 • F. Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • G. Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • H. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 11. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:
  • i. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.
  • ii. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • iii. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
  • iv. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).
  • v. Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 • I. Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. célterület A) pontja esetén:

 • Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése.

  Amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat 'H', 'I' és 'J' oszlopa az adott kultúra vonatkozásában elvárt követelményként jelöli: támrendszer, kiépítése; jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése; tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

2. célterület esetén 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. célterület A) pontja esetén:

 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Új ültetvény telepítése esetén - amennyiben azt a telepítési terv előírja - az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása

2. célterület esetén:

 • Telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Megvalósítási időszak: 24 hónap

Fenntartási időszak:

 • a) A támogatásban részesült ültetvényt az 1. számú melléklet I. és II. táblázat „Kötelező termesztésben tartás termőre fordulástól (év)" és „Termőévek száma" oszlopaiban meghatározott ideig művelésben tartja.
 • b) Amennyiben a támogatásban részesült fajokból létrehozott ültetvény telepítése esetében a kötelező termesztésben tartás ideje, illetve a termőévek száma nem éri el a 3 évet, úgy a kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • c) Ökológiai művelésű ültetvény létrehozása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatásban részesült ültetvényt annak termőre fordulásától számítottan 5 évig átállt ökológiai státuszban tartani és annak megfelelően művelni.
 • c) Gép, eszköz beszerzése esetén, továbbá építéssel járó tevékenységre vonatkozóan a kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.
 • d) A kötelező termesztésben tartási idő alatt az 1. célterület A) pont szerint telepített új gyümölcs ültetvények esetében és a 2. célterület 1. pont szerint telepített fás szárú, cserje és félcserje típusú növények vonatkozásában a támogatással létrehozott ültetvény beállottságának el kell érni a 90%-os mértéket.

Előleg igénylése: a támogatás maximum 50%-a

Kötelező vállalások:

 • A kedvezményezett köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, valamint a projektnyilvánosság során esélytudatosságot kifejezni.
 • A fenntartási időszak alatt kötelező a bázislétszámot fenntartani.

Pályázat beadása:

A támogatási kérelmek benyújtására 2022.02.28. naptól 2022.04.30. napjáig lesz lehetőség további négy benyújtási szakaszban:

 • Hetedik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
 • Nyolcadik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.
 • Kilencedik szakasz: 2022. április 1. – 2022. április 14.
 • Tizedik szakasz: 2022. április 15. – 2022. április 30.

Bővebb információért pályázati tájékoztatónkat az alábbi linkre kattintva tudja pdf formátumban megtekinteni és lementeni: VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 - Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Pólyik Viola
Pólyik Viola

A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gazdálkodási és menedzsment alapszakán végeztem 2009-ben, majd munka mellett tanulmányaimat a Debreceni Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakán folytattam. Ennek elvégzését követően 2012-ben szereztem mesterfokozatú diplomámat.

2010 óta dolgozom a Vanessia Kft-nél. Kezdetben projektmenedzserként a nyertes pályázatokat kezeltem, de az elmúlt évek alatt pályázatírói tapasztalatokat is szereztem, melynek segítségével a pályázati tanácsadás és értékesítés vált a legfőbb feladatommá. Szeretek emberekkel dolgozni, így a legnagyobb öröm, amikor kollégáimmal és az ügyfelekkel konstruktívan együttműködve, közösen járulunk hozzá a fejlesztési célok eléréséhez.

2015 Január óta vezetem debreceni irodánkat, mely pozíció számtalan kihívást és új feladatok ellátását jelenti számomra.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+36 52) 953-017        (+36 20) 400-4412       viola[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.