Újabb 15 milliárd forint értékű támogatás munkahelyi képzések megvalósításához - Elindult a 3. szakasz!

Elindult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 3.2.1 kiemelt projektjének legfrissebb szakasza, amelyben vállalkozások további 15 milliárd forint értékű támogatásra pályázhatnak munkahelyi képzéseik megvalósításához.

Benyújtási időszak:

3. szakasz benyújtási időszaka: 2024. március 5 – 2024. június 30-ig

Támogatás összege:

 • Mikro- kis- és középvállalkozás max. 75 millió Ft
 • Nagyvállalat max. 150 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység

 • képzések támogatása – képzési támogatásként, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként

Önállóan nem támogatható tevékenység

 • kieső munkaidőre jutó bruttó munkabér – de minimis támogatás, energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként
 • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége, mely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetében támogatható tevékenység – de minimis támogatás

Támogatás mértéke:

GINOPPlusz 321 21 1

Előleg mértéke:

Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

Pályázók köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt, beszámolóval alátámasztott üzleti évvel
 • Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az 1. sz. táblázatban felsorolásra került magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:
  • a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és
  • a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is az 1. sz. táblázatban felsorolt, a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.
 • Minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg.
 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel
 • Köztartozás mentességét igazolni tudja
 • Saját tőkéje nem negatív
 • Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • A támogatást igénylő munkáltató a kérelem benyújtását megelőző egy évben maradéktalanul megtartotta a munkaügyi, illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit és ezt a támogatás folyósítása alatt is vállalja.
 • Egy meghirdetési szakaszban egy vállalkozás egy kérelmet nyújthat be önálló vagy együttes kérelem formájában. Ugyanazon vállalkozás abban az esetben nyújthat be többször támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben (korábbi hirdetményi szakaszban) támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta, a visszafizetési kötelezettségnek (szükség szerint) eleget tett.
 • Az ismételt kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult. A munkavállalónak ismételt bevonás esetében a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelnie a 180. napi hatásvizsgálatra vonatkozó feltételnek, amely a képzési névsor benyújtásakor ellenőrzésre kerül.
 • A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség
 • GFO:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 117 Betéti társaság
  • 121 Szociális szövetkezet
  • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
  • 123 Iskolaszövetkezet
  • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
  • 126 Biztosító szövetkezet
  • 129 Egyéb szövetkezet
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 142 Európai szövetkezet (SCE)
  • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
  • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
  • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  • 573 Nonprofit részvénytársaság
  • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozó

GINOPPlusz_321_21_2.png

Kérelmek típusai:

 • Önálló kérelem a saját munkavállalók belső vagy külső képzésére vagy
 • Együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be.

Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Képzésekre vonatkozó feltételek

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésekre, vagy a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzésre nyújtható be támogatási kérelem.

Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, miszerint a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére - a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.

Belső képzésnek minősül minden olyan oktatás és képzés, amely az alábbi három feltételnek együttesen megfelel:

 • a képzést a munkáltató nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében tartja – azaz nem jövedelemszerzés céljából, rendszeresen, ellenérték fejében szervezi.
 • összes időtartama meghaladja a hat óra időtartamot (kivéve a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés). Azok a képzések tehát, amelyek tartama összességében nem hosszabb hat óránál, nem minősülnek belső képzésnek. Az eseti jellegű, egymással össze nem függő képzések tehát tipikusan ide tartozhatnak.
 • a munkáltató a képzést saját foglalkoztatottjának, vagy a KKV törvény szerinti kapcsolt vállalkozás vagy partnervállalkozás, illetve a beszállítója foglalkoztatottja részére szervez. Nem kötelező tehát szervezeten belül maradni a képzéssel, de erősen korlátozott azon személyek köre, akik azon részt vehetnek.

Támogatható képzések típusai

 • Szakmai ismeretekre irányuló képzés: Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul (pl. létesítmény energetikus; raktárvezető; gyártósori eszköz szerelő)
 • Soft Skill képzés: Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza
 • IKT képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul (pl. irodai szoftverek használata; CNC programozási ismeretek; Java programozó)
 • Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Képzési feltételek

 • Legalább 16 órás képzések támogathatók. Egy képzési tanóra 1 munkaórának felel meg és legalább 45 percet értünk alatta.
 • Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 12 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított képzések pl.: létszámkorlát miatt.
 • A mikrotanúsítványt adó képzések csak a szakmai ismeretre irányuló, valamint Információs és kommunikációs technológiákra (IKT) irányuló képzés esetén számolhatók el jelen támogatás keretében.

Képzési formák szabályai

 • A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
 • A képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként nyilvántartott jelenléti ívet) elektronikus adathordozón is szükséges igazolni helyszíni ellenőrzéskor.

A képzésben résztvevőkre vonatkozó feltételek

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.
 • A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által munkaszerződéssel foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító
 • A kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállaló képzése vonatkozásában támogatásban nem részesülhet
 • Egy munkavállaló egy kérelmen belül több támogatott képzésben is részt vehet, de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl. egyszerre csak egy angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.

Munkavállalók cseréje

 • A képzésbe vont munkavállalók esetében az adott munkavállaló valamely képzésének megkezdését megelőző napig van lehetőség cserére, azzal a feltétellel, hogy a hatósági szerződésben megállapított támogatási összeg nem növekedhet a munkavállaló cseréjével.
 • A képzésben résztvevők névsorát a képzés megkezdését megelőző 5. munkanapig szükséges benyújtani a http://munka.hu felületen található űrlapon (létszámfeltöltési űrlap).

A képzőkre vonatkozó feltételek – Külső képzések esetében

 • A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);
 • A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó vagy az utolsó előtti lezárt teljes üzleti évek egyikében elérte az 1 millió Ft-ot
 • A képzőintézmény rendelkezik a választott képzéstípusnak megfelelő OSAP adatlappal vagy FIR adatszolgáltatással vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (továbbiakban: FAR) - részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a Szktv. 111. §-a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (továbbiakban: SZIR) - történő adatszolgáltatással igazolt, az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával;
 • A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.
 • A képzőintézmény az általa folytatott képzésekre vonatkozó és a Fktv.-ben részletezett feltételeknek megfelelően rendelkezik az Fktv. 2020. január 01-től hatályos állapot szerinti bejelentéssel és/vagy engedéllyel.
 • Az Fktv. szerinti képzői engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia (ennek megszerzését a képzővel kötendő megállapodás alapján a hatósági szerződésben vállalnia kell).

A képzésekre vonatkozó feltételek

 • A képzésben résztvevők névsorát a képzés megkezdését megelőző 5. munkanapig szükséges benyújtani
 • Amennyiben a képzések hatósági szerződésben rögzített időpontja, helyszíne változik, arról a támogatót legkésőbb az eseményt megelőzően – módosított kezdési időpontot tekintve - 5 munkanappal a fenti pontban megjelölt elektronikus felületen szükséges tájékoztatni a képzések helyszíni ellenőrzése érdekében. A képzésen belül megvalósuló képzési alkalmakról tájékoztatás kérhető be a vállalkozástól.
 • Előzetes tájékoztatás hiányában a képzésre költség nem számolható el.
 • A képzőnek a képzés Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) történő rögzítés alkalmával kötelező megjelölni a támogatási konstrukciót. Ennek hiányában a képzési támogatás nem elszámolható.
 • Az Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzés támogatása csak akkor számolható el, ha a mikrotanúsítványt a szükséges adatokkal együtt az Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszer a FAR számára a támogatási konstrukció megjelölésével együtt átadta, ezáltal a FAR-ban az adott képzés rögzítésre került.
 • Képzési program kidolgozása, csak a kiválasztásra kerülő képző esetében szükséges
 • A mikrotanúsítványt adó képzések esetén a képzési programot teljes körűen helyettesíti az adott tantárgy vagy modul adatlapja és az Nftv.-ben meghatározott tárgyleírása.
 • A képzések megvalósítása támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap, azzal a feltétellel, hogy a 180. napos eredményesség mérés vizsgálatának 2026. július 31-ig meg kell történnie

Elszámolható képzési óradíj

GINOPPlusz 321 21 3

Egy képzési tanóra 1 munkaórának felel meg és legalább 45 perc időtartamot ölel fel. Nem kizárt, hogy a képzés többe kerül, mint a lehetséges maximális támogatási összegek, de ebben az esetben a támogatás alapjaként csak a maximális óradíj vehető figyelembe.

A képzési költség elszámolhatósága

 • Egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető:

 • a képzésbe bevont munkavállaló hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű (15-24 év közötti életkorú; 50 éven felüli; alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő)
 • a képzésbe bevont személy hátrányos helyzetű régióban lévő telephelyen dolgozik (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúl),
 • 2022.12.31 előtt a pályázó vállalkozás cégkivonatába bejegyzett főtevékenysége alapján a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik.
 • összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át IKT képzés teszi ki

Az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 250 000 (növelt esetben 350 000) forint számolható el.

 • Egy főre jutó bértámogatás

A bértámogatás a képzés miatt kieső munkaórákra szól az egyén bérköltségének (bruttó bér) figyelembevételével. A figyelembe vett bérköltség legfeljebb az aktuális kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 1,5-szereséig terjedhet, figyelembe véve, hogy a támogatás megállapított maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

174 órás, teljes munkaidős munkavállaó esetében: 2300 Ft/fő/óra

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs költsége

A szakmai megvalósítás költsége kizárólag mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében számolható el.
A szakmai megvalósítás költsége bértámogatás (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés) keretében számolható el munkaidő-arányosan az alábbiak figyelembevételével:

 • A szakmai megvalósítás költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át.
 • A szakmai megvalósítás költsége teljes munkaidő esetében maximum havi 300.000 Ft/hó, vagy ennek időarányos összege lehet.
 • A kérelem benyújtásakor meg kell adni a szakmai megvalósítói feladatot ellátó munkavállaló megvalósítói tevékenységre fordítandó havi munkaidejét.

A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai (bértámogatás) esetében – ide nem értve a szakmai megvalósítók költségét – az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen - nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

Eredményességmérési feltételek

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.

A feltételesen vissza nem térítendő támogatás az eredményességmérési feltételként meghatározott továbbfoglalkoztatásra vonatkozó alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

GINOPPlusz 321 21 4

Vizsgált időszak

Bázis hónap: A névsor benyújtásának időpontja.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 • Önerőre vonatkozó igazolás: 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat;
 • Egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozás és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, SZJA törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat;
 • Beszállítói integrátor pályázat esetén: Nyilatkozat a beszállítói integrátor, valamint a beszállító(k) között fennálló, a beszállítói tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszony igazolásáról;
 • Képzési költségekre vonatkozóan:
  • Képzők kiválasztásának alátámasztására: „A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények c. mellékletben foglaltak alapján készült dokumentumok;
  • Oktató költségének alátámasztása belső képzés esetén (Amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget. Saját munkavállaló oktató esetében a bruttó bérét alátámasztó munkaszerződés, a tevékenység végzésére jogosító munkaköri leírás;
  • Belső képzés esetén önköltségszámítást alátámasztó módszertan;
  • Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a bérlés piaci árát;
  • Bérelt eszköz esetében 3 db árajánlat alapján szükséges a költség alátámasztásához;
  • Képzési programterv, mikrotanúsítványt adó képzés esetén a Nftv. 108.§ 43a pontja szerinti tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatlap;
  • 100 fő referencia képzés igazolásának dokumentuma (kivétel az Nftv. 42.§-a szerinti mikrotanúsítványt adó képzés esetén);
 • Szakmai megvalósító költségekre vonatkozóan:
  • munkaszerződés és a tevékenység megjelölését tartalmazó munkaköri leírás vagy a tevékenység megjelölését tartalmazó munkaszerződés, valamint a tevékenység leírását tartalmazó nyilatkozat;
  • természetes személlyel kötött megbízási szerződés;
 • Beszállító integrátori meghatalmazás;
 • Amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított köztartozás mentességet igazoló dokumentum;
 • Aktuális statisztikai létszámot alátámasztó NAV bevallási adatlap a delegált létszám alátámasztására;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat;
 • Nyilatkozat a folyó és az azt megelőző két év de minimis és mezőgazdasági de minimis támogatásairól;
Klesch Eszter
Klesch Eszter

Az Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi tanulmányok alapszakán végeztem Európai Unió szakirányon 2011-ben. Ekkor kezdtem dolgozni a Vanessia Kft-nél is, ahol egyből gyakorlati tudást is szerezhettem a jól megalapozott elmélet mellett. Majd ezt követően, már munka mellett 2013-ban megszereztem a mesterdiplomát is.

A Vanessia csapat tagjaként az elmúlt 11 évben egy nagyon sikeres, szakmailag is elismert vállalkozás részesévé váltam, nagyon sokrétű tudásra és tapasztalatra szert téve. Immáron vezető tanácsadóként állok meglévő és leendő partnereink szolgálatára, segítve a hazai vállalkozások fejlesztési igényeinek megvalósítását.

Tapasztalataimat leginkább a gazdaságfejlesztés, energetika, vállalati képzések, vidékfejlesztés és mikrofinanszírozás területein szereztem.

 

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707     (+36 30) 416-9331     eszter[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33