Megjelent az „Új Gyakornoki Program” című (GINOP-5.2.4-19 kódszámú) felhívás

Új Gyakornoki Program (GINOP-5.2.4-19

Ahogy azt előre jeleztük, megjelent a GINOP-5.2-4-19 kódszámú „Új gyakornoki program" című felhívás. amely - csakúgy mint a pályázati konstrukció korábbi felhívásai - új gyakornokok és munkahelyi mentoraik/kapcsolattartóik, illetve megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatását támogatja.

Az új felhívás keretösszege 10 milliárd Ft és a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 órától 2021. április 30. 12.00 óráig lehetséges.

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység ellátásához, lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Lássuk a részleteket:

Támogatás összege: minimum 2 500 000 Ft - maximum 22 176 000 Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítás időtartama: minimum 9, maximum 15 hónapra tervezhető

Pályázók köre:

 • mikro- kis és középvállalkozások
 • rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó lezárt üzleti évben minimum 1 főt elérte
 • saját tőkéje utolsó teljes lezárt üzleti év beszámolója alapján nem lehet negatív
 • utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján a saját tőkéje nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
 • a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány előzetesen hozzájárult

jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
 • szövetkezetek

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre

1.) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek (az alábbi tevékenységek csak együttesen támogathatók)

 • a.) Gyakornokok foglalkoztatása
 • b.) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 • c.) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

2.) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a.) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 • b.) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (anyagköltség, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás)
 • c.) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Az 1.) a) - c) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 2.) b) tevékenység.

Célcsoporttal (gyakornokokkal) szembeni elvárások

 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket)
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások

 • Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (6+3 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt.
 • A gyakornok havi munkabérének a foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot.
 • A támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
 • Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására.
 • Jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (figyelmen kívül kell hagyni az alábbi eseteket: önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás).
 • A gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a területileg illetékes szakképzési centrumot értesíteni kell a támogatási kérelem benyújtásáig, vis maior helyzet miatt történő gyakornokcsere esetén 10 munkanapon belül.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen.
 • 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.
 • Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt, kivéve, ha ugyanazon vállalkozás jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében több, egymástól időben elkülönülő pályázat keretében részesül támogatásban.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum)
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás során együttműködni és adatot szolgáltatni a megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrum részére
 • A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum felé a foglalkoztatás megkezdését követő 3. hónap végéig, illetve a Támogató felé a záró kifizetési igényléskor.

Megváltozott munkaképességű gyakornok esetén munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékenységével kapcsolatos elvárások:

 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a támogatott foglalkoztatás időszakára 1 fő segítő személy foglalkoztatható (elszámolható bérköltség maximum havi 120 000 Ft, legfeljebb 6 hónapig)

Elszámolható költségek mértéke:

 • A gyakornok munkáltatónál felmerülő havi bérköltsége nem haladhatja meg a 360 000 Ft-ot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér)
 • A vállalati kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy esetén a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség nem haladhatja meg a havi 120 000 Ft-ot kapcsolattartóként, segítőként, legfeljebb 6 hónapig.
 • A gyakornokok és a kapcsolattartók részére betervezésre kerülő személyi jellegű költségek maximum 40%-áig elszámolhatók az alábbiak:
  • kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
  • a gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
   • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség ➢ eszközbeszerzés költségei
   • immateriális javak beszerzésének költsége
   • infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

Előleg:

A megítélt támogatás 25%-a, maximum 5 544 000 Ft

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek – megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén - legalább 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió területén megvalósuló fejlesztés.

Benyújtható:2019. november 26. 10.00 órától 2021. április 30. között
Kiválasztási eljárásrend egyszerűsített, a pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra

A rövid tájékoztatónkat pdf formátumban letöltheti innen: GINOP-5.2.4-19 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Hasznosnak tartotta ezt a bejegyzést? Nem szeretne lemaradni a jövőben adódó hasonló lehetőségekről?

Iratkozzon fel heti ingyenes tájékoztató hírlevelünkre, melyben értesítjük Önt a várható és aktuális támogatási lehetőségekről, fejleményekről, egyéb aktuális pályázati hírekről, segítünk Önnek értelmezni a felhívások gyakran kesze-kusza feltételrendszerét. Ha feliratkozik, hetente 1 hírlevélre számíthat tőlünk és szigorúan semmi spam!

 

 

Szántó Petra
Szántó Petra

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar kereskedelem és marketing alapképzési szakán 2014-ben szereztem meg közgazdász diplomámat. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanulok marketing mesterképzésen.

Mindig érdeklődtem az élelmiszeripar működése iránt, főként ebből az indíttatásból végeztem el alapképzésemmel párhuzamosan két év alatt egy sütő- és cukrászipari technikusi képzést. Tanulmányaim alatt és után több cukrászipari üzemben, pékségben volt lehetőségem megfigyelni a folyamatokat, felfedezni az ipar működését; valamint szakoktatóként is kipróbáltam magam.

A Vanessia Kft. csapatához 2014 őszén csatlakoztam, az azóta eltelt idő alatt több vállalkozásnak segítettem külföldi kiállításon való részvételben, termelési kapacitásuk növelésében (gazdaságfejlesztés); valamint energetikai korszerűsítést eredményező projektekben is részt vettem.

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/120      (+36 30) 335-2482       petra[kukac]vanessia.hu

 

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.