Tőlünk kérdezték a munkahelyi képzéseket támogató pályázatokkal kapcsolatban

Néhány napon belül indulnak a munkahelyi képzéseket támogató pályázatok a Közép-magyarországi régión kivül telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, ill. nagyvállalatok számára. Az elmúlt napokban számos kérdés érkezett hozzánk a pályázati feltételrendszerrel kapcsolatban, amelyet most megosztunk Önnel, ezzel is segítve a hatékony pályázati felkészülését.

Lássuk tehát azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek a pályázatával kapcsolatban felmerülhetnek.

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások b.) 8. pontja szerint:

„A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani."

Azonban az 5.5 Elszámolható költség e.) 3. pontjában hivatkoznak a fenti bekezdésre, viszont beszúrásra került az alábbi lábjegyzet:

„munkavállaló bruttó bére lehet ezen összegnél magasabb, de maximum ekkora összegű támogatás igényelhető."

Kérdés:

Bevonhatóak-e a képzésbe azok a munkavállalók, akiknek a bruttó bére meghaladja a 405 459 Ft-ot?

Válasz:

A célcsoport támogatásának költségei alapján a képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása kapcsán az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

A saját munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek támogatható összes költsége nem haladhatja meg személyenként a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 8. alpontjában meghatározott 405 459 Ft-ot34, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához a munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak. A képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át.

Felhívom szíves figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

Az 5.5. d) 2. pontban meghatározott képzéshez kapcsolódó költségek és az 5.5. e) 3. pontban meghatározott képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak konzorciumi tagonként kell megfelelni.

GINOP-6.1.5-17

A felhívás szerint a jogosultak köre:

4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

  • aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
  • ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
  • ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • ad) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
  • ae) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Kérdés 1:

Az ae) pontban hivatkozott 651/2014/EU rendeletet I. Melléklete a KKV meghatározást foglalja magába, azonban a nagyvállalatok nem esnek a KKV törvény hatálya alá, így esetükben mi alapján szükséges a partner- kapcsolt vállalkozói státuszt vizsgálni?

Válasz:

A 651/2014 EU Rendelet I. Mellékletének 3. cikke tartalmazza "A foglalkoztatottak számának és a pénzügyi határértékek kiszámításakor figyelembe vett vállalkozástípusok"-at, melybe valamennyi vállalkozás beleértendő.

Kérdés 2:

'A Kft' lenne a pályázó cég, akinek 'B Kft' a 100%-os tulajdonosa, és a 'B Kft' számos más cégnek (C Kft, D, Kft, E Kft stb stb.) is a többségi tulajdonosa. ('B Kft' egy vagyonkezelő cég) Akkor az A, C, D, E stb Kft-ék csak konzorciumban tudnak indulni a pályázaton, vagy tudnak önállóan pályázni?

Válasz:

Kizárólag konzorciumban pályázhatnak jelen felhívás keretében, mivel a rendelkezésre álló információk alapján valamennyien kapcsolt vállalkozásnak minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Mellékletében foglaltak alapján.

Kérdés 3:

A 2.) példánál maradva különálló cégnek minősül-e az 'A Kft', ha a 'B Kft'-vel nem kötelmi a kapcsolata?

Válasz:

Amennyiben 'A Kft'-nek 'B Kft' a 100%-os tulajdonosa, akkor nem lehet önálló vállalkozás, csak kapcsolt vállalkozás a 651/2014/EU Rendelet I. Mellékletében foglaltak alapján.

GINOP-6.1.5-17

Felhívás 5.6. pont értelmezésében: „Amennyiben az adott beszerzés nem a Kbt. hatálya alá tartozik, a felhívás 5.5. db) pontjában meghatározott képzési költségek kivételével a támogatást igénylőnek legalább 3 független - igénybevett szolgáltatás esetén a tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól -, árajánlatot kell bekérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. Az árajánlatoknak meg kell felelnie a Felhívás 6. fejezetében foglalt feltételeknek."

Kérdés:

Ez azt jelenti, hogy a (a felhívás 5.5. db) pontjában meghatározott képzési költségek kivételével) a képzési költségekre nem szükséges árajánlat? Miként szükséges alátámasztani a képzési költségeket? Kizárólag a megvalósítást végző cég kitöltött referencia dokumentumával?

Válasz:

Tájékoztatom, hogy a képzési költségekről nem szükséges árajánlatot csatolni. A képző intézmény által kiállított referenciadokumentum benyújtása szükséges, ez igazolja a piaci árnak való megfelelést. Tájékoztatom, hogy csak a képző intézmény által kiállított referenciadokumentum benyújtása szükséges, nem szükséges másik 2 cégtől is referencia dokumentum.

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17

A Felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pont alapján

Kérdés 1:

Van-e lehetőség arra, hogy a „3.1.2.1 a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy saját teljesítés keretében végrehajtott képzésként (az Fktv. szerint engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzések)" támogatható tevékenységhez sorolt elszámolni kívánt képzések költségének egyik részét csekély összegű támogatás másik részét képzési támogatás keretében számoljuk el?

Válasz:

Igen, megbonthatóak a költségek.

Kérdés 2:

Van-e lehetőség arra, hogy a „3.1.2.1 a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy saját teljesítés keretében végrehajtott képzésként (az Fktv. szerint engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzések)" támogatható tevékenységhez kapcsolódó költségeket képzési támogatás keretében, a projekt többi tevékenységének költségeit pedig csekély összegű támogatás keretében számoljuk el?

Válasz:

Igen, így is megbonthatóak a költségek.

GINOP-6.1.6-17

A GINOP-616-17 Felhívás 3.4.1.1 20. ponttal kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel.

Kérdés:

A Ptk. és a jogalkalmazási gyakorlat alapján – fő szabály szerint - az érintett személyről képmás, illetve hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához egyaránt az érintett személy hozzájárulása szükséges.

Ezen felül a szintén a Ptk szabályozza az üzleti titok fogalomkörét is.

A képzéseken számos esetben elhangzik egy-egy cég know how-jához, belső rendszereihez kapcsolódó fejlesztés, amiről sem hanganyag, sem felvétel nem készíthető, sőt még a trénerekkel, oktatókkal is titoktartási szerződés készül.

Fentiekkel kapcsolatban kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ez esetben elegendő - e a fotó dokumentáció, nyilatkozat, vagy milyen egyéb módon lehetséges igazolni, a hanganyag és a felvétel hiányát.

Válasz:

Észrevételét és jelzését köszönöm. Ezúton kérem szíves elnézését a késői válaszadásért. Tájékoztatom, hogy ezen források állami támogatásnak minősülnek, így a jelentős pénzügyi előnyhöz a normál piaci működéshez képest szigorúbb elvárások is kapcsolódhatnak. Az elmúlt évek hasonló típusú felhívásai esetében rengeteg visszaélést tártak fel a nemzeti és az európai uniós auditok is, ezért elvárásként került az Irányító Hatóság felé rögzítésre, hogy a képzéseket ily módon is szükséges dokumentálni. Felhívom szíves figyelmét, hogy a hang- és a videofelvétel az európai uniós forrásból megvalósuló képzés szabályszerűségét támasztja alá. Kérem, hogy a pályázati források jogszerű felhasználásának érdekében szíveskedjen egyénileg mérlegelni a támogatás igénybevételét és egyeztetni a munkavállalókkal a képzésen történő részvétel feltételeit. Felhívom szíves figyelmét, hogy a benyújtott hang-és videoanyag ellenőrzése csak a támogatás jogszerű és célhoz kötött felhasználásának ellenőrzésére irányul.

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17

Kérdés:

A 3.1.2.1 pont szerint: „A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, saját toborzás keretében, a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

  • a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
  • b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
  • c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek."

Kérdésünk az lenne, hogy a bevonás időpontját miként kell értelmezni? Az első képzés alkalmával, melyben részt vesz az adott esetben pl. álláskereső, még nem kerülhet felvételre, csak amint elvégezte a képzést vehető fel az adott céghez munkaszerződéssel? Vagy úgy is lehetséges, hogy a képzési program megkezdésekor vagyis a teljes projekt megkezdésekor felvételre kerül az álláskereső, majd a rá vonatkozó képzésbe később kerül bevonásra?
Meddig szükséges az álláskeresőként céghez került munkavállalót a cégnél megtartani? A projekt befejezéséig?

Válasz:

A képzésbe bevonni kívánt személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, ezen szerződés megkötésének dátuma számít a képzésbe vonás időpontjának.

Ezen célcsoport képzésbe vonására vonatkozóan tartalmaz előírást a felhívás, a foglalkoztatásukra nem, ugyanakkor a képzésbe vonás célja a munkaerő-tartalék aktivizálása, tehát potenciális munkavállalói kör képzésbe vonása.

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17

Kérdés 1:

A Felhívás az alábbiakat írja: „Képzésbe bevont munkavállalók ellátásához kapcsolódó célcsoport képzési költsége: Szállás és étkezési költség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet meghatározottak szerint." elszámolható.

A szállás költség elszámolhatósága egyértelmű a rendelet alapján, viszont az étkezés költségéről a hivatkozott 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet csak az alábbiak szerint rendelkezik 3.4.3.10. rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt.

Kérjük útmutatásukat arra vonatkozóan, hogy az étkezés költség korlátok nélkül elszámolható?

Kérdés 2:

„Képzésbe bevont munkavállalók, illetve résztvevők útiköltsége: Képzéséhez kapcsolódó útiköltség (az utazási költség a képzésben résztvevők részére akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől, illetve egyéb résztvevők esetében lakóhelytől eltérő helyszínen kerül megtartásra), beleértve a szervezett szállítást is"

Kérjük útmutatásukat arra vonatkozóan, hogy a szervezett szállítás milyen mértékben elszámolható?

Válasz 1-2:

Tájékoztatom, hogy a kérdéses elszámolható költségekre nem vonatkozik költségkorlát, azok elszámolhatóak a szükséges és indokolt mértékben. Továbbá tájékoztatom, hogy a költségtételek alátámasztásához részletes kalkuláció szükséges.

GINOP-6.1.6-17

Kérdés:

A Felhívás lehetővé teszi a Fktv. hatálya alá nem tartozó Fktv. 1§ (5) h) és m) pontjai alá tartozó képzések megvalósítását.

Ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy a „C" és „E" kategóriás jogosítvány megszerzése és a hozzá kapcsolódó GKI vizsga megszerzése elszámolható költségnek minősül-e.

Válasz:

Tájékoztatom, hogy a C+E kategóriás jogosítvány hatósági képzésnek minősül. Felhívom szíves figyelmét a Felhívás 3.1.2.1 a) pontja értelmében támogathatóak az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések, így a hatósági képzések is.

Kérdés:

Felhívás 5.5 e) 3. Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordításai megállapításánál (bruttó 405.459 Ft) a munkaszerződés szerinti bruttó bért kell figyelembe venni vagy bele számítanak-e a különböző bérpótlékok is? – Igazolni, majd az elmúlt 6 hónap átlagával szükséges, ezért fontos tudni, hogy pontosan mik számítanak bele ezen összegbe.

Válasz:

A Felhívás 5.5. e) 3. pontjában meghatározott bruttó bérbe a KSH Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. tájékoztatójában a kereset részeiként leírt alapbér/törzsbér, bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a prémium, a jutalom és az egyéb bér (pl.13. havi bér) tartoznak bele, azaz a statisztikai szempontból a keresetbe tartozó elemek, így nem képezi a részt a cafeteria és az egyéb béren kívüli juttatások.

GINOP-6.1.5-17

Kérdés:

a GINOP-615 pályázati felhívás kapcsán szeretném kérni, hogy a külső, bevonásra kerülő inaktív személyekbe pontosan kik tartozhatnak?

Válasz:

Az inaktív személyek közül a munkaképes korú, 16-65 év közötti személyek vonhatók be, köztük a foglalkoztatóval nem rendelkező GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, az eltartotti, háztartásbeli státuszban lévők, köztük a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok tartoznak, vagy olyan pénzbeli ellátásban részesülő személyek, akik teljes vagy részmunkaidős munkavégzésének nincs elvi jogszabályi akadálya (pl. a korhatári előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők).

Kérdés:

Az inaktív személyeket szükséges-e felvenni, mint munkavállaló vagy csak a képzésbe vonásuk feltétel. Amennyiben felvételre kell hogy kerüljenek, meddig szükséges megtartani őket?

Válasz:

A képzésbe bevonni kívánt személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, ezen szerződés megkötésének dátuma számít a képzésbe vonás időpontjának.

Ezen célcsoport képzésbe vonására vonatkozóan tartalmaz előírást a felhívás, a foglalkoztatásukra nem, ugyanakkor a képzésbe vonás célja a munkaerő tartalék aktivizálása, tehát potenciális munkavállalói kör képzése.

Természetesen bármilyen hasonló kérdéssel keressenek bennünket bizalommal.

Bővebb tájékoztatónkat a pályázatokról itt tudja letölteni:

 

Ambrus Tamás
Ambrus Tamás

A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézetének számvitel szak, számvitel szakirányán végeztem tanulmányaimat, mellyel párhuzamosan mérlegképes könyvelői képesítést is szereztem. 2009-ben a főiskola szakmai gyakorlatát a Vanessia Kft-nél kezdtem el és azóta is a csapat tagja vagyok. Az eltelt több mint 6 év alatt 300+ sikeres pályázat elkészítésében vettem részt.

2015 februárja óta cégünket én képviselem a BNI 204-B2B csoportjában, ahol hétről hétre bővíteni tudom kapcsolati tőkémet, mellyel gyakran segítséggel tudok lenni ügyfeleink szerteágazó igényeinek kielégítésében.

Szakterületeim: üzleti informatika, gazdaságfejlesztés, humánerőforrás fejlesztés

ELÉRHETŐSÉGEIM:

 (+361) 319-2707/103 mellék    (+36 20) 458-1475  tamas[kukac]vanessia.hu

Új hozzászólás

Új hozzászóláshoz kérem, töltse ki az alábbi űrlapot. A *-gal jelölt mezők megadása kötelező.

https://www.high-endrolex.com/33